تبلیغات تعاملی‌

تبلیغات عبارت است‌ از”تبلیغات، تلاشی‌ برای‌ تاثیر گذاری‌ بر افراد و کنترل رفتار آنان برای‌ رسیدن به‌ یک‌ مجموعه‌ ی‌ هدف های‌ مشخص‌ است‌ ”؛ و عاملی‌ ارتباطی‌ برای‌ تاثیر بر مخاطب‌ و تغییر نگرش، انگیزش و دانش‌ و رفتار اوست‌. تصور جهان بدون تبلیغات، تقریبآ ناممکن‌ است‌ و شاهد این‌ مدعا آن است‌ که‌ هر فرد-خواسته‌ یا ناخواسته‌- در محیط‌ زندگی‌ خود، روزانه‌ در معرض صد آگهی‌، پیام تبلیغاتی‌ و ترویجی‌ قرار دارد. تاثیر پذیری‌ ما از این‌ انبوه پیام ها و اطلاعات به‌ دلیل‌ این‌ است‌ که‌ همواره به‌ اطلاعات، ارتباطات و مصرف کننده کالا نیازمند است‌، اجتناب ناپذیر میباشد. امروزه تبلیغات با همسو شدن با فن‌ آوری‌ موبایل‌ و دیجیتال، حوزه ی‌ تاثیر گذاری‌ خود را بر مصرف کنندگان و تبلیغات وسعت‌ بیشتری‌ بخشیده است‌؛ به‌ طوری‌ که‌ فناوری‌ اثرات بیرون از خانه‌ را تقویت‌ کرده و آن را از یک‌ رسانه‌ ی‌ منفعل‌ به‌ رسانه‌ ای‌ تمامآتعاملی‌ تبدیل‌ کرده است‌. قسمت‌ عمده ی‌ مشارکت‌ در تبلیغات تعاملی‌، به‌ واسطه‌ ی‌ ابزارهای‌ الکترونیکی‌ صورت می‌ گیرد. دلیل‌ این‌ امر شاید بتوان قابلیت‌ این‌ ابزار ها در ارائه‌ ی‌ امکاناتی‌ برای‌ ایده پردازی‌ دانست‌. این‌ تبلیغ‌ ها همچنین‌، متکی‌ به‌ ابزارهایی‌ هستند که‌ در خود تبلیغ‌ گنجانده شده و تبلیغ‌ را همچون یک‌ کلیت‌ مستقل‌ مطرح میکنند. استفاده از فناوری‌، از یک‌ سو موجب‌ افزایش‌ تاثیر گذاری‌ بیش‌ تر و موثرتربر مخاطب‌(در حیطه‌ تبلیغات و بازاریابی‌)شده و از سوی‌ دیگرکاربردی‌(در زمینه‌ ی‌ راهیابی‌ اماکن‌ و گرافیک‌ شهری‌) را برای‌ مخاطب‌ سهل‌ و آسان کرده است‌.

همچنان بخوانید : تأثیر رنگ‌ها بر تبلیغات

”همواره دو دیدگاه در زمینه‌ی‌ فرهنگ‌ رسانه‌ای‌ در تقابل‌ بودهاند. یکی‌ دیدگاهی‌ که‌ تآثیرات رسانه‌های‌ نوین‌ را بر عاملیت‌ انسان معاصر به‌ چالش‌ می‌کشد و فرهنگ‌ رسانه‌ای‌ را نتیجه‌ی‌ برنامه‌ریزی‌ و سرمایه‌گذاری‌های‌ کلان می‌داند و دیگری‌ دیدگاهی‌ است‌ که‌ پیشرفت‌ فرهنگی‌ جامعه‌ی‌ معاصر را مرهون تکنولوژی‌ رسانه‌ای‌ قلم‌داد می‌کند. در این‌ کشاکش‌ آنچه‌ ثابت‌ و مشخص‌ است‌، تأثیر این‌ رسانه‌ها در زندگی‌ و فرهنگ‌ انسان معاصر است‌. انسان معاصر در زندگی‌ رسانه‌ای‌ خود، هویت‌ دیگری‌ پیدا خواهد کرد که‌ بیشترین‌ تفاوتش‌ با قبل‌ در مفهوم رابطه‌ایست‌ که‌ رسانه‌ برای‌ او تعریف‌ می‌کند و این‌ همان مفهوم تعامل‌ است‌.

در دنیای‌ معاصر، عواملی‌ که‌ به‌ مشخصه‌ های‌ زندگی‌ روزمره و زندگی‌ در حوزه های‌ عمومی‌ شکل‌ میدهند، نظیر تبلیغات، سرگرمی‌ و اطلاع رسانی‌ به‌ تحول رسانه‌ ها، صورت های‌ همواره دگرگون شونده ای‌ به‌ خود گرفته‌ اندکه‌ الزامات آنها، درعین‌ حال با تلفیق‌ و درهم‌ تنیدگی‌ رسانه‌ ها همواره بوده است‌؛ امری‌ که‌ همچنین‌ حوزه ی‌ تاثیر و نحوه ی‌ تعامل‌ رسانه‌ با انسان را عمیقآ تغییر میدهد

همچنین بخوانید :تبلیغات و برند

وجوه تعاملی‌ با فراخانی‌ مخاطب‌ به‌ مشارکت‌ در آفرینش‌ اثر، هم‌ مولف‌ را از محدودیت‌ خارج کرده و هم‌ در راستای‌ افول سوژه محوری‌ در نگرش های‌ فکری‌ معاصر قرار می‌ گیرد. یک‌ اثر تعاملی‌ همانند آثاری‌ که‌ قبلا در حوزه ی‌ هنر یا تبلیغات تولید میشوند تمامآ در اختیار آگاهی‌ مولف‌ و در قید کنترل بی‌ چون و چرای‌ اونیست‌. در عوض در چنین‌ آثاری‌ نقش‌ مخاطب‌(کاربر) در شکل‌ گیری‌ اثر و معنا دارشدن آن به‌ مراتب‌ بیشتر شده است‌. این‌ تمایل‌ به‌ خصلت‌ ها و کیفیات تعاملی‌ که‌ یکی‌ از وجوه مشخصه‌ ی‌ آثار هنری‌ و تبلیغاتی‌ معاصر را تشکیل‌ میدهد، موضوعی‌ است‌ که‌ به‌ نوبه‌ ی‌ خود از تفکر پسامدرن متاثر شده است‌. دوران پسامدرن عمدتآبا اجتناب از هرگونه‌ تعریف‌ کلی‌ و تعیین‌ پذیری‌ قطعی‌ در نظام فکری‌ و پدیده های‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ شناخته‌ میشود، در واقع‌ حاصل‌ نقدهایی‌ است‌ که‌ تفکر مدرن به‌ مولفه‌ های‌ خود داشته‌ است‌. اگر در نظر داشته‌ باشیم‌ که‌ مدرنیته‌ و تفکر مدرن با دوران روشنگری‌ آغاز میشود و تفکرات روشنگری‌ مهم‌ ترین‌ بنیان های‌ آن را مشخص‌ میکند، میتوان پسا مدرنیته‌ را نیز در حوزه های‌ فکری‌ با ارجاع به‌ همین‌ بنیان ها شناخت‌.

وجوه تعاملی‌ در عین‌ حال یکی‌ از مولفه‌ های‌ رسانه‌ های‌ نوین‌٢ بشمار میروند، یعنی‌ رسانه‌ هایی‌ که‌ بعد از انقلاب دیجیتال به‌ وجود آمدند و با رشد و توسعه‌ ی‌ شبکه‌ های‌ اطلاعاتی‌، هر روز در حال تحول وپیشرفت‌ هستند. به‌ باور برخی‌ از متفکران حوزه ی‌ رسانه‌ وجه‌ تعاملی‌ رسانه‌ های‌ نوین‌، غالبآ با مصرف منفعلانه‌ ای‌ در نظر گرفته‌ میشوندکه‌ در رسانه‌ های‌ قبلی‌ بروز می‌ یافت‌.مقاله‌ ی‌ حاظر به‌ تبلغات تعاملی‌ در رسانه‌ های‌ نوین‌ میپردازد. برای‌ انجام این‌ امر ابتدا مباحث‌ زمینه‌ ای‌ همچون پیشینه‌، تعاریف‌ و رویکرد های‌ موجود به‌ طراحی‌ تعاملی‌، راهبردها فضا، صداگذاری‌ در محیط‌ های‌ تعاملی‌ وهنردیجیتال وهنر تعاملی‌ در شبکه‌ های‌ جهانی‌ و تبلیغات و مطرح میشوند. با توجه‌ به‌ موضوع روش اصلی‌ این‌ پژوهش‌ کیفی‌ و ترکیبی‌ از روش های‌ توصیفی‌ است‌.شیوه ی‌ گرد آوری‌ داده ها عبارتند از:منابع‌ معتبر مکتوب،مشاهدات و برداشت‌ های‌ علمی‌ می‌ باشد.

تبلیغات

در کتاب ها و متون مختلف‌،تعاریف‌ متفاوتی‌ از تبلیغات آمده است‌. مثلا در فرهنگ‌ لغت‌ معین‌ برای‌ تبلیغ‌ اینگونه‌ توضیح‌ داده شده است‌: رساندن پیام یا خبر یا مطلبی‌ به‌ مردم، و ابلاغ کردن یعنی‌ موضوعی‌ را با انتشار اخبارتوسط‌ وسایل‌ مختلف‌ مثل‌ رادیو، تلوزیون،روزنامه‌ و غیره در اذهان عمومی‌ جاگیر کردن(معین‌،١٣٨٧). اما در تعاریف‌، نقاط مشترکی‌ وجود دارد، این‌ که‌ تبلیغات عبارت است‌ از ارتباط و معرفی‌ غیر شخصی‌ محصول یا خدمات از طریق‌ حامل‌ های‌ مختلف‌ در قبال دریافت‌ وجه‌ برای‌ موسسات انتفاعی‌ یا غیر انتفاعی‌ برای‌ مخاطبانی‌ که‌ به‌ نحوی‌ در پیام مشخص‌ شده اند.(سلیمانی‌ بشلی‌؛رضایی‌.١٣٩٣). تبلیغات عبارت است‌ از ”انتقال نظرات یا اعلان اطلاعات خاص به‌ منظور کسب‌ آراء یا تمایلات مطلوب.”دانیل‌ جی‌.استاریچ‌٣ معتقد است‌:”تبیلغات اثری‌ است‌ که‌ بوسیله‌ ی‌ یک‌ شخص‌ یا یک‌ موسسه‌ معین‌ انتشار می‌ یابد، و هدف آن نفوذ در عقاید و افکار مردم است‌.” تبلیغ‌ عاملی‌ ارتباطی‌ است‌ برای‌ تاثیر بر مخاطب‌ و تغییرنگرش، انگیزش و دانش‌ و رفتار امروزه متخصصان معتقدند تبلیغات عبارت از: »عرضه‌ و ترویج‌ یک‌ پیام،ایده کالا و یا خدمت‌ بصورت غیر شخصی‌، توسط‌ یک‌ رسانه‌ است‌« کیمپال یونگ‌ نیز پروپاگاندا یاتبلیغات سیاسی‌ را چنین‌ تعریف‌ می‌نماید: »نقشه‌، افکار و عقاید و وضعیت‌ رفتاری‌ که‌ موضوع واقعی‌ را برای‌ شنونده یا خواننده به‌ روشنی‌ بیان نمی‌ کند« در تعریفی‌ دیگر دوب تبلیغات را چنین‌ وصف‌ می‌کند: »اقدامات متوالی‌ و منطقی‌ که‌ فرد یا افراد ذینفع‌ از راه تلقین‌ برای‌ نظارت بر وضعیت‌ روانی‌ گروه هایی‌ از افراد و در نتیجه‌، نظارت بر اعمال آنان به‌ عمل‌ می‌آورند.« در زمان های‌ قدیم‌ برای‌ تبلیغات از کلمه‌ ی‌ پروپاگاندا استفاده می‌شده اما این‌ کلمه‌ هم‌ اکنون بار منفی‌ دارد. در عصر حاضر، بسیاری‌ از جوامع‌ به‌ اهمیت‌ تبلیغات و ضرورت آن پی‌برده اند. مساله‌ تبلیغات در آلمان از چنان اهمیتی‌ برخوردار شده که‌ یکی‌ از مهمترین‌ اعضای‌ دولت‌ »وزیر تبلیغات و اطلاعات« است‌ در آمریکا معمولا تبلیغات را از تربیت‌ تفکیک‌ می‌کنند به‌ این‌ علت‌ که‌ موضوع تربیت‌ ، حقیقت‌ است‌ حال آن که‌ در تبلیغات، حقیقت‌ با عدم حقیقت‌ تفاوتی‌ ندارد. دراین‌ خصوص دوب معتقد است‌: ماهیت‌ تربیت‌، موضوعی‌ عینی‌ است‌ که‌ با حقایق‌ علمی‌ مرتبط‌ است‌ و در هر عصر رواج دارد در صورتی‌ که‌ تبلیغات عبارت است‌ از اقدامی‌ عمدی‌ یا غیر عمدی‌ برای‌ تغییر و تفتیش‌ عقاید مردم، که‌ اگر چنین‌ باشد تبلیغات را در صورتی‌ می‌توان محکوم و مذموم شمرد که‌ از لحاظ اجتماعی‌ زیان بخش‌ باشد به‌ عبارت دیگر، پدیده ی‌ تبلیغات به‌ خودی‌ خود، نه‌ خوب است‌ و نه‌ بد، خوبی‌ و بدی‌ آن به‌ نوع استفاده از آن وابسته‌ است‌ تبلیغ‌ در سالم‌ ترین‌ ، طبیعی‌ ترین‌ و اصولی‌ ترین‌ شکل‌ آن، نوعی‌ فعالیت‌ آموزشی‌ است‌ که‌ به‌ منظور انتقال دانش‌ و آگاهی‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و نشر ارزش ها و سجایای‌ اخلاقی‌ انجام می‌پذیرد. به‌ لحاظ روان شناسی‌ باید گفت‌ واژه ی‌ تبلیغ‌ واژه ای‌ است‌ عربی‌، از ریشه‌ ی‌ ابلاغ به‌ معنی‌ »رساندن«و مبلّغ‌ نیز به‌ معنی‌ »رساننده« است‌. بنابراین‌ اگر تبلیغ‌ را رساندن پیام به‌ پیام گیرنده بدانیم‌، مبلّغ‌ کسی‌ است‌ که‌ به‌ سراغ جامعه‌ ی‌ پیام گیرندگان می‌رود و برای‌ رساندن پیام خود به‌ آنان، هرگونه‌ دشواری‌ را تحمل‌ می‌کند.

طراحی‌ تعاملی‌

طراحی‌ تعاملی‌ ایجاد ارتباط میان مردم از طریق‌ ساخت‌ محصولات متعدداست‌. گرایش‌ تعامل‌ انسان وکامپیوترخواهان ارتباط با تکنولوژی‌ است‌. در حوزه ی‌ طراحی‌،علم‌ تعامل‌ انسان و کامپیوتر،توسعه‌ ی‌ نرم افزارو قلمرو طراحی‌ تعاملی‌ که‌ به‌ اختصار به‌ آن I×Dمیگویند،طراحی‌ تعامل‌”شکل‌ دهی‌ فضای‌ دیجیتال برای‌ استفاده ی‌ عموم مردم است‌.” در تعریفی‌ دیگر از آن”مهارت طراحی‌ محصولات، محیط‌ ها، سیستم‌ ها و خدمات دیجیتال تعاملی‌” یاد می‌ شود. به‌ عبارت ساده تر، طراحیتعاملی‌ فرایند ایجاد ارتباط میان دنیای‌ دیجیتال و انسان است‌. ساخت‌ اشیایی‌ است‌ که‌ دارای‌ صفحات لمسی‌ هستند و کارکردشان در قلمرو دیجیتال به‌ گونه‌ ای‌ است‌ که‌ گویی‌ در فضایی‌ حقیقی‌ و فیزیکی‌ به‌ شکل‌ کاملا واقعی‌ و طبیعی‌ حضور دارند. این‌ ارتباط به‌ مردم کمک‌ میکند تا با محصولات دیجیتال و قطعات الکترونیکی‌، از کامپیوتر های‌ رومیزی‌ گرفته‌ تا تلفن‌ های‌ همراه، ساعت‌ ها،سایت‌ ها،اپلیکیشن‌ ها و بازی‌ های‌ کامپیوتری‌ ارتباط سریع‌ تری‌ برقرار کرده و به‌ گونه‌ ی‌ موثرتری‌ از آن ها استفاده کنند. طراحی‌ تعاملی‌ مفهومی‌ است‌ که‌ تمام چیزهایی‌ را که‌ می‌ شناسیم‌ با دو شاخه‌ طراحی‌ و کاربردی‌ بودن در یک‌ ایده ی‌ واحد که‌ همان تعامل‌ است‌ ترکیب‌ میکند.

شرکت تحقیقات بازاریابی

I×Dاصطلاح تخصصی‌ است‌ که‌ در محافل‌ تخصصی‌ طراحی‌ زیاد شنیده می‌ شودچرا که‌ ما خواهان ان هستیم‌ که‌ در خصوص چگونگی‌ طراحی‌ هر چه‌ طبیعی‌ تر که‌ می‌ تواند آینه‌ ی‌ اعمال و تعاملات انسانی‌ باشد بیشتر بدانیم‌ تا بتوانیم‌ محصولات دیجیتال وکاربران را به‌ هم‌ متصل‌ سازیم‌. ایده پردازی‌ در این‌ حوزه ریشه‌ در اصول طراحی‌ خوب برای‌ دنیای‌ تکنولوژیکی‌ دارند که‌ با تمام سرعت‌ سیر تکاملی‌ خود را قبل‌ از آن که‌ بتوانیم‌ برای‌ آن طراحی‌ کنیم‌ طی‌ میکند.

باید قبل‌ از شروع طراحی‌ بدانید که‌ کاربر در چه‌ فضایی‌ با محصول ارتباط برقرار خواهد کرد؟ آیا طراحی‌ قرار است‌ در یک‌ فضای‌ دو بعدی‌ استفاده شود یا در یک‌ فضای‌ سه‌ بعدی‌؟ آیا فضا سازی‌ مختص‌ به‌ صفحه‌ ی‌ نمایش‌ است‌ یا عملکردهای‌ کاربرد از صفحه‌ ی‌ نمایش‌ فراتر خواهد رفت‌ و به‌ فضای‌ سه‌ بعدی‌ نیز سرایت‌ خواهد کرد؟ این‌ سوالات پایه‌ ای‌ هستند که‌ در طراحی‌ تعاملی‌ باید به‌ آنها پاسخ‌ داده شوند.

میزان زمانی‌ که‌ یک‌ کاربر صرف برقراری‌ ارتباط با محصول می‌ کند می‌ تواند بر ادامه‌ ی‌ تعامل‌ تاثیربگذارد. در واقع‌ ارائه‌ ی‌ اطلاعات با زملن‌ بندی‌ درست‌ ارتباطی‌ مستقیمی‌ دارد با زمان بندی‌ درستی‌ ارائه‌ شوند، معمولا کاربر زمان بیشتری‌ با محصول میگذراندو پس‌،ابتدا در خصوص اهداف تعامل‌ فکر کنید و سپس‌ تصمیم‌ بگیرید مه‌ تعامل‌ باید از کجا شروع شود تا به‌ نتیجه‌ رسیده و پیام به‌ درستی‌ منتقل‌ شود.

یکی‌ از بحث‌ برانگیزترین‌ مباحث‌ طراحی‌ تعاملی‌، احتمالا موضوع صدا گذاری‌ است‌. اگر چه‌ برخی‌ از کاربران صدا گذاری‌ را دوست‌ دارند، اما صدا ها و صوت ها به‌ سرعت‌ عقب‌ رانده شده و جذابیت‌ شان از بین‌ می‌ رود. هنگامی‌ که‌ قصد استفاده ازاصوات را در طراحی‌ تعاملی‌ تان دارید،همیشه‌ به‌ خاطر داشته‌ باشید که‌ محصول نهایی‌ می‌ بایست‌ با غیر فعال شدن اصوات نیز همچون گذشته‌ به‌ شکل‌ موثر تری‌ قابل‌ استفاده باشند.

تحقیقات بازاریابی

تمام طراحی‌ ها باید از منظر زیبایی‌ بررسی‌ شوند. طراحی‌ از این‌ زاویه‌ چگونه‌ به‌ نظر می‌ آیند؟ آیا قادر است‌ تا پیام های‌ احساسی‌ درستی‌ را به‌ کاربرمنتقل‌ کند؟ فضا، رنگ‌، تایپوگرافی‌، تضاد رنگ‌ ها و عناصر بصری‌، خوانش‌ اثر همگی‌ نقش‌ حائز اهمیتی‌ در طراحی‌ تعاملی‌ دارند.

یکی‌ از رسانه‌ هایی‌ که‌ تبلیغ‌ دهندگان بیشماری‌ را به‌ سمت‌ و سوی‌ خود می‌ کشد اینترنت‌ است‌. هزینه‌ پائین‌ تر نسبت‌ به‌ دیگر روش های‌ تبلیغاتی‌ و یافتن‌ مخاطبان هدفمند تر از مزایای‌ تبلیغات اینترنتی‌ است‌. در مورد تبلیغات اینترنتی‌ ، می‌ توان دسته‌ بندی‌ دیگری‌ نیز در نظر گرفت‌ که‌ آن تعاملی‌ یا غیر تعاملی‌ بودن آن است‌.

تبلیغات تعاملی‌ یا interactive advertising تبلیغاتی‌ هستند که‌ بیننده با آن ارتباط برقرار می‌ کند اما در تبلیغات غیر تعاملی‌ بیننده تنها مجبور به‌ دیدن تبلیغ‌ است‌ و هیچ‌ مشارکتی‌ در مورد تبلیغ‌ ندارد. مثلا بنر تبلیغاتی‌ را تصور کنید که‌ در صورت قرار دادن ماوس توسط‌ شما بر روی‌ بخشی‌ از آن نوع بنر تغییر می‌ کند یا فایل‌ صوتی‌ پخش‌ می‌ شود. به‌ عنوان یک‌ مثال دیگر بنری‌ را تصور کنید که‌ به‌ نوعی‌ فرم محسوب می‌ شود و اطلاعات کاربران را جمع‌ آوری‌ می‌ کند.

هدف تبلیغات تعاملی‌ چیست‌؟

هدف اصلی‌، همانند گذشته‌ فروش یک‌ محصول مشخص‌ است‌. معنی‌ این‌ جمله‌ این‌ است‌ که‌ بسیاری‌ از عناصر سنتی‌، در این‌ نوع از تبلیغات نیز وجود دارد. تبلیغات تعاملی‌ دارای‌ شاخصه‌ های‌ زیادی‌ است‌ که‌ تاثیر تبلیغات و وسعت‌ آن را افزایش‌ می‌ دهد. همچنین‌ استفاده از تبلیغات تعاملی‌ باعث‌ کاهش‌ خسارات مالی‌ برندها (به‌ دلیل‌ ضعف‌ برخی‌ از آژانس‌ های‌ تبلیغاتی‌) می‌ شود و توانایی‌ رساندن پیام به‌ صورت مستقیم‌ به‌ ذهن‌ مخاطبان را دارد و کمک‌ زیادی‌ به‌ برندهای‌ صاحب‌ نام برای‌ غلبه‌ بر محصولات جدید تر می‌ کند. تبلیغات تعاملی‌ کمک‌ زیادی‌ به‌ مخاطبان برای‌ درك تبلیغات می‌ کند و همچنین‌ جایگاه پر اهمیت‌ مشتری‌ و مصرف کننده را در دنیای‌ بازاریابی‌ مدرن مشخص‌ می‌ کند. این‌ نوع از تبلیغات مخاطبانش‌ را تشویق‌ به‌ حضور موثر و فعال در دنیای‌ بازاریابی‌ می‌ کند و از آنها تقاضای‌ بازخورد دارد که‌ بتواند نکات بی‌ اهمیت‌ برای‌ مشتریان را در تبلیغات حذف کند و محتوای‌ اصلی‌ را به‌ آن ها نشان دهد. البته‌ تبلیغات تعاملی‌ مسائلی‌ را نیز با خود به‌ وجود می‌ آورد. به‌ عنوان مثال استفاده از این‌ نوع تبلیغات برای‌ برندهای‌ نوظهور که‌ هنوز در سطح‌ جامعه‌ به‌ مقبولیت‌ نرسیده اند، مشکلات و هزینه‌ های‌ بیش‌ از حد به‌ وجود می‌ آورد. همچنین‌ استفاده از تبلیغات تعاملی‌ برای‌ محصولات و برندهای‌ کوچک‌ و کم‌ نام توصیه‌ نمی‌ شود. از دیگر مشکلات استفاده از تبلیغات تعاملی‌ فرم بسیار خلاق آن است‌ که‌ در برخی‌ مواقع‌ توجه‌ مشتری‌ را نسبت‌ به‌ موضوع اصلی‌ دور می‌ کند و هدف اصلی‌ تبلیغ‌ کننده که‌ همان فروش محصول است‌ را تبدیل‌ به‌ یک‌ موضوع ثانویه‌ می‌ کند.

هنر دیجیتال

اصطلاحات و تعاریف‌ مربوط به‌ شکل‌ های‌ فناوری‌ دیجیتال همواره به‌ شدت سیال بوده اند و آن چه‌ امروزه به‌ عنوان هنر دیجیتال اصطلاحات و تعاریف‌ مربوط به‌ شکل‌ های‌ فناوری‌ دیجیتال همواره به‌ شدت سیال بود ه اند و آن چه‌ امروزه به‌ عنوان هنر دیجیتال است‌ از دهه‌ ١٩٩٠ و سپس‌ هنر چند رسانه‌ ای‌، هنر دیجیتال، امروزه خود را زیر چتر اصطلاح هنر رسانه‌ ای‌ جدید قرار داده است‌ که‌ در پایان قرن بیستم‌غالباً برای‌ فیلم‌، ویدئو و نیز هنر صدا و دیگر فرم های‌ تلفیقی‌ بکار می‌ رفت‌. توصیف‌ این‌ انتخاب در این‌ جا جدید و نشان دهنده طبیعت‌ فانی‌ و زودگذر مجموعه‌ اصطلاحات واژگان است‌. اما ادعای‌ جدید بودن این‌ سؤال را نیز مطرح می‌ کند که‌ به‌ راستی‌ چه‌ چیز استحقاق آن را دارد که‌ در قلمرو هنر دیجیتال، جدید شمرده شود(قاسمی‌، ١٣٨٥)٠ بعضی‌ از مفاهیم‌ کشف‌ شده در هنر دیجیتال به‌ تقریباً یک‌ قرن قبل‌ باز می‌ گردد و بسیاری‌ دیگر از آن ها قبلا در هنرهای‌سنّتی‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ اند؟ آن چه‌، در واقع‌، جدید محسوب می‌ شود این‌ است‌ که‌ فناوری‌ دیجیتال اکنون به‌ مرحل‌ های‌ از رشد و توسعه‌ رسیده است‌ که‌امکانات کاملاً جدیدی‌ را جهت‌ خلق‌ و تجربه‌ هنر نوید می‌ دهد. اصطلاح هنرمند دیجیتال برای‌ توصیف‌ هنرمندی‌ بکار می‌ رود که‌ از فناوری‌ های‌ دیجیتال در تولید هنر بهره می‌ گیرد؟ در یک‌ مفهوم گسترده، هنر دیجیتال بر خلاف تصور بسیاری‌ پدیده خیلی‌ جدیدی‌ نبوده و حدود نیم‌ قرن و شاید اندکی‌ بیشتر سابقه‌ دارد. هنر دیجیتال به‌ هنری‌ اطلاق می‌ شود که‌ توسط‌ رایانه‌ در چارچوب قواعد دیجیتال تهیه‌ شده، یا از تصاویر و احجام اسکن‌ شده در سیستم‌ های‌ مولتی‌ مدیا دیجیتالی‌ قابل‌ به‌ نمایش‌ گذاشتن‌ باشد. به‌ طور معمول منظور از هنر از تصاویر و احجام اسکن‌ شده در سیستم‌ های‌ مولتی‌ مدیا دیجیتالی‌ قابل‌ به‌ نمایش‌ گذاشتن‌ باشد. به‌ طور معمول منظور از هنر تولید گردند.

آژانس پژوهش بازار

کلمه‌ دیجیتال برگرفته‌ از کلمه‌digitکه‌ معنی‌ آن به‌ فارسی‌ رقم‌ است‌، در زبان لاتینی‌digitus به‌ معنای‌ انگشتان بازاست‌. در واقع‌ این‌ سیستم‌ برای‌ ورود داده ها، بررسی‌ و ذخیره سازی‌ و خروج نتایج‌ از پرت ها در مقادیر گسسته‌ صفر و یک‌ استفاده می‌ کند در صورتیکه‌analog اطلاعات بر مبنای‌ مقادیر پیوسته‌ عمل‌ می‌ کند. شمردن اعداد از طریق‌ انگشتان دست‌ یک‌ سیستم‌ گسسته‌ است‌.؟هنر دیجیتال از دید برخی‌ از پژوهندگان ، اثر هنری‌ است‌ که‌ در تمام یا بخشی‌ از فرایند تولید از رایانه‌ استفاده شده باشد. تعاریف‌ و دسته‌ بندی‌ های‌ دیگری‌ نیز وجود دارد که‌ بر مبنای‌ آن هنر دیجیتال تعریف‌ می‌ گردد. هنری‌ دیجیتال آن چیزی‌ است‌ که‌ نتیجه‌ ، در یک‌ سیستم‌ بصورت دیجیتال تولید گردد ؟ خواه این‌ تولید ، مشاهده از صفحه‌ مانیتور باشد، یا پرینت‌، یا یک‌ محصول هنری‌ سه‌ بعدی‌ مانند مجسمه‌ سازی‌ یا معماری‌ که‌ یک‌ هنر کاربری‌ می‌ باشد. به‌ طور کلی‌ هر هنری‌ که‌ امکان بروز و بیان در قالب‌ قواعد دیجیتالی‌ داشته‌ باشد، می‌ تواند هنر دیجیتال باشد.

تکنولوژی‌ رسانه‌

حدود بیست‌ سال است‌ که‌ فن‌ آوری‌ های‌ جدید ارتباطات و اطلاعات با تغییر ابزارها و فراهم‌ آوردن بستر تبادل و نشر آسان وگسترده داده ها، موجب‌ تحولات اساسی‌ در رسانه‌ ها و آثار فرهنگی‌ و هنری‌ شده اند . رسانه‌ های‌ جدید همچون رسانه‌ های‌ بر خط‌ اینترنتی‌ و بسته‌ های‌ نرم افزاری‌ رسانه‌ ای‌ در زمان کوتاهی‌ از سینما، کتاب و مطبوعات پیشی‌ گرفته‌ اند و رقیبی‌ سرسخت‌ برای‌ رادیو و تلویزیون به‌ شمار می‌ آیند ؟با فراگیر شدن پیامک‌ ، اجتماعات مجازی‌ برخط‌ و بازیها و سرگرمی‌ های‌ دیجیتال، وسعت‌ و عمق‌ اثر ابزارهای‌ ارتباطی‌ و اطلاعاتی‌ بر شئون مختلف‌ زندگی‌ بشر صد چندان شده است‌ . امروزه کمتر خانه‌ ای‌ را می‌ توان پیدا کرد که‌ از یکی‌ از انواع رسانه‌ های‌ دیجیتال استفاده نکنند ؟با همه‌ امکانات و تعاریف‌ گفته‌ شده صنعت‌ دیجیتال برای‌ آنکه‌ در خدمت‌ هنرمند قرار بگیرد و هنرمند بواسطه‌ استفاده وسیع‌ از این‌ امکانات هنر خود را خلق‌ و در اختیار مشتاقان قرار دهد؟ شاید راه طولانی‌ در پیش‌ باشد ؟ هنرمند و هنردوست‌ هنوز هنری‌ را جدی‌ می‌ دانند که‌ با پروسه‌ سنتی‌ به‌ وجود آمده باشد ؟ اما در دنیای‌ امروز که‌ تعداد هنردوستان و افرادی‌ که‌ مایل‌ و مشتاق هستند آثار هنری‌ را در محل‌ زیست‌ یا کار خود نگهداری‌ نمایند نسبت‌ به‌ زمان گذشته‌ افزایش‌ یافته‌ است‌ ؟ شاید دیگر راهی‌ جز این‌ نباشد که‌ هنرمند آثار خود را به‌ صورت دیجیتالی‌ یا برگرفته‌ از صنعت‌ دیجیتال تهیه‌ و در اختیار عموم قرار دهد چه‌ ، من‌ بعد مفهوم هنر برای‌ عموم خبر از طریق‌ دیجیتال میسر نیست‌ ؟ ناگفته‌ نماند که‌ هنرمند کما فی‌ السابق‌ می‌ تواند هنر خود را بصورت سنتی‌ تهیه‌ کند و خواهان هنر نیز می‌ تواند بصورت سنتی‌ به‌ هنر نگاه کرده هنری‌ را هنر بداند که‌ از طریق‌ دستی‌ و معمولی‌ تولید گشته‌ است‌ ؟ آثار هنری‌ دیجیتال به‌ این‌ لحاظ هنوز جدی‌ گرفته‌ نمی‌ شوند که‌ اولا جامعه‌ به‌ هنرهای‌ فاخر کلاسیک‌ خو گرفته‌ است‌ و اصالتی‌ را در هنرهای‌ تولید شده به‌ روش سنتی‌ می‌ انگارد که‌ به‌ زعم‌ وی‌ هنرهای‌ تولید شده به‌ روش سنتی‌ می‌ انگارد که‌ به‌ زعم‌ وی‌ هنرهایی‌ تولید شده به‌ روش دیجیتالی‌ فاقد این‌ اصالت‌ هستند و دوم آنکه‌ از یک‌ اثر هنری‌ دیجیتال می‌ توان نسخه‌ های‌ متعددی‌ تولید نمود که‌ این‌ امر یگانه‌ بودن یک‌ اثر هنری‌ فاخر را زیر سئوال برده و این‌ فلسفه‌ که‌ هنرمند تنها قادر است‌ در یک‌ برهه‌ از زمان فقط‌ یک‌ اثر را تولید کند ، به‌ چالش‌ بکشد ؟ آیا این‌ استدلال که‌ هم‌ اکنون تکنولوژی‌ ای‌ در اختیار است‌ که‌ یک‌ اثر هنری‌ از یک‌ هنرمند را که‌ حاصل‌ احساس و درك وی‌ در یک‌ زمان خاصی‌ نسبت‌ به‌ موضوع ویژه ای‌ است‌ می‌ توان به‌ دفعات تولید کرد ، استدلال با ارزشی‌ است‌ ؟ سوم آنکه‌ گفته‌ می‌ شود آثار هنری‌ دیجیتال در حوزه نقاشی‌ کم‌ دوام هستند ؟ اما قابل‌ یادآوری‌ است‌ که‌ هم‌ اکنون چاپگرهای‌ بسیار مجهزی‌ ساخته‌ شده اند که‌ به‌ دغدغه‌ های‌ هنرمند پاسخ‌ داده و نظر خواستاران هنر را به‌ نحو تحسین‌ انگیزی‌ پاسخ‌ می‌ دهد ؟ این‌ تکنولوژی‌ ها هم‌ اکنون در حال پیشرفت‌ هستند . بنابر نظر مدافعین‌ هنر دیجیتال ، این‌ هنر ارزش های‌ ویژه خود را داشته‌ و دارای‌ ارزشهای‌ هنری‌ است‌ مضافا امکانات فراوان در پیش‌ روی‌ هنرمند قرار می‌ دهد که‌ وی‌ را قادر می‌ سازد دامنه‌ کاری‌ و بینش‌ خود را ارتقاء داده به‌ آنچه‌ فکر می‌ کند دست‌ یابد ؟فضای‌ دیجیتال یک‌ ابزار بیش‌ نیست‌ که‌ هنرمند لازم است‌ قادر باشد از این‌ ابزار به‌ نحو مطلوب بهره برداری‌ کند ؟ مشکل‌ کار در این‌ جاست‌ که‌ برخی‌ از هنرمندان امروز که‌ سن‌ و سالی‌ از آنها می‌ گذرد این‌ زحمت‌ را به‌ خود نداده که‌ راه و روش بکارگیری‌ ابزارهای‌ نقاشی‌ دیجیتال امروزی‌ یا مجسمه‌ سازی‌ را فرا گیرند ؟ در خصوص تمام هنرهای‌ ظریفه‌ و معماری‌ و خلق‌ ساختمانهای‌ با ارزش نیز داستان بدین‌ منوال است‌ ؟ یعنی‌ هنرمند کماکان مایل‌ است‌ سنت‌ گرا باشد ؟ حال زمان آن فرا رسیده که‌ هنرمند نیز همراه با دیگر صاحبان حرف و صنعت‌ تغییر موضع‌ داده و خود را با الزامات امروزی‌ هماهنگ‌ سازد؟ این‌ مطلب‌ را باید به‌ خاطر سپرد که‌ باید با همراهان قافله‌ همراه شد در غیر این‌ صورت فرصتها از دست‌ می‌ روند ؟ این‌ قافله‌ خیل‌ عظیم‌ جوانان و مهندسینی‌ هستند که‌ در جامعه‌ امروز نقش‌ بازی‌ می‌ کنند ؟ دست‌ اندرکاران و متولیان تولیدات هنری‌ شامل‌ نقاشان ، گرافیست‌ ها ، مجسمه‌ سازان ، موسیقی‌ دانان و موسیقی‌ نوازان ، خطاطان ، معماران و بطور کلی‌ تمامی‌ حرفی‌ که‌ بگونه‌ ای‌ در خلق‌ آثار هنری‌ دخالت‌ دارند به‌ این‌ نکته‌ توجه‌ کنند که‌ هم‌ اکنون ابزاری‌ تفاوت از گذشته‌ به‌ بازار آمده است‌ که‌ خلق‌ وتولید آثارشان را راحت‌ تر و دقیق‌ تر از گذشته‌ می‌ کند ؟ هم‌ اکنون موزه های‌ کثیری‌ در دنیا وجود دارند که‌ آثار هنری‌ دیجیتال را به‌ نمایش‌ می‌ گذارند ؟ یکی‌ از این‌ موزه های‌ مشهور ، موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن است‌ که‌ مبادرت به‌ این‌ امر می‌ نماید .

فرآیند ورود و تاثیر رسانه‌ بر هنرهای‌ تعاملی‌

رسانه‌ در هنرهای‌ تعاملی‌ می‌ تواند فراتر از تعریف‌ مشخص‌ خود پیش‌ رود و خاستگاه اصلی‌ خود را به‌ استفاده از رسانه‌، آن هم‌ رسانه‌ های‌ نوین‌ متصل‌ کند. استفاده از اینترنت‌، رایانه‌ ها و دیگر تکنولوژی‌ های‌ روز در هنر تعاملی‌، اصلی‌ اساسی‌ است‌. اینترنت‌ خود بعنوان یک‌ رسانه‌ ی‌ تعاملی‌ معرفی‌ می‌ شود و باعث‌ می‌ گردد که‌ مخاطبین‌ تبدیل‌ به‌ متفکرین‌ و اجرا کنندگان هنر به‌ حساب بیایند. این‌ شبکه‌ ی‌ جهانی‌، با در اختیار گذاشتن‌ حداکثر میزان مشارکت‌ مخاطبان در محتوای‌ مطالب‌ ارایه‌ شده بیش‌ از هر تکنولوژی‌ رسانه‌ ای‌ جدید دیگری‌، نشان دهنده ی‌ تفکر تغییر و تازگی‌ در فرهنگ‌ معاصر است‌ . اینترنت‌ باعث‌ گردیده امور مجازی‌ به‌ امور قابل‌ قبول و حقیقی‌ تبدیل‌ گردند و باعث‌ شود دیدگاه ها و تفکرات از طریق‌ دنیای‌ مجازی‌ به‌ همه‌ جای‌ جهان ارسال گردد. از سوی‌ دیگر، ظهور تکنولوژی‌ های‌ مختلف‌ امکانات جدید و به‌ روزتری‌ را در اختیار هنرمندان گذاشته‌ تا دنیای‌ هنر شکل‌ جدید از آثار هنری‌ را به‌ خود ببیند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *