تحقیقات بازار کیفی در مقابل کمی

در علوم اجتماعی، می‌توان بحث‌های زیادی در مورد برتری تحقیقات کیفی بر تحقیقات کمی یا بالعکس پیدا کرد.7 ما با گفتن این نکته شروع می‌کنیم که این بحث تا حد زیادی در هر دو جهت یک بحث اضافی است. حقیقت این است که تحقیقات کیفی می تواند اهداف تحقیقاتی را محقق کند که تحقیقات کمی نمی توانند. تحقیقات کمی شرکت تحقیقات بازار طور مشاشرکت تحقیقات بازار صادقانه، اما نه بیشتر از آن، می تواند اهدافی را محقق کند که تحقیقات کیفی نمی توانند. بسیاری از پروژه های تحقیقاتی خوب تحقیقات کمی و کیفی را با هم ترکیب می کنند.

برای مثال، توسعه معیارهای نظرسنجی معتبر ابتدا مستلزم درک عمیق مفهومی است که باید اندازه‌گیری شود و توصیفی از روشی که این ایده‌ها در زبان روزمره بیان می‌شوند. هر دوی اینها وظایفی هستند که برای تحقیقات کیفی مناسب هستند. با این حال، برای اطمینان از اینکه می تواند اندازه گیری را شرکت تحقیقات بازار طور رسمی تأیید کنید

برداشت قابل اعتماد مفهوم مورد نظر احتمالاً شرکت تحقیقات بازار تحقیقات کمی نیاز دارد.8 همچنین، ممکن است برای جداسازی علائم از مشکلات شرکت تحقیقات بازار تحقیقات کیفی نیاز باشد و سپس تحقیقات کمی ممکن است برای آزمایش روابط بین متغیرهای مربوطه دنبال شود. عکس فوری تحقیق در صفحه بعد یکی از این موقعیت ها را شرح می دهد تحقیقات بازاریابی کمی را می توان شرکت تحقیقات بازار عنوان تحقیقات بازاریابی تعریف کرد که اهداف تحقیق را از طریق ارزیابی های تجربی که شامل روش های اندازه گیری و تحلیل عددی است، مورد توجه قرار می دهد. پژوهش کیفی شرکت تحقیقات بازار این معنا که نیاز شرکت تحقیقات بازار تفسیر کمتری دارد، بیشتر مستعد ایستادگی است.

شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، تحقیقات کمی زمانی کاملا مناسب است که یک هدف تحقیق شامل یک استاندارد اقدام مدیریتی باشد. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، یک شرکت سس سالاد تغییر دستور العمل خود را در نظر گرفت.10 دستور العمل جدید با نمونه ای از مصرف کنندگان آزمایش شد. هر مصرف کننده با استفاده از مقیاس های عددی شرکت تحقیقات بازار محصول امتیاز داد. مدیریت قانونی وضع کرد که اکثریت مصرف کنندگان شرکت تحقیقات بازار محصول جدید بالاتر از محصول قدیمی امتیاز می دهند، باید قبل از جایگزینی فرمول قدیمی، با اطمینان 90 درصدی ایجاد شود. پروژه ای مانند این می تواند شامل اندازه گیری کمی در قالب مقیاس های رتشرکت تحقیقات بازار بندی عددی و تجزیه و تحلیل کمی در قالب روش های آماری کاربردی باشد.

فرآیند شامل مقایسه اعداد شرکت تحقیقات بازار نوعی است.

در مقابل، محققان کیفی بیشتر شرکت تحقیقات بازار مشاهده، گوش دادن و تفسیر علاقه دارند. شرکت تحقیقات بازار این ترتیب، محقق شرکت تحقیقات بازار طور مستقیم در فرآیند تحقیق و ساختن نتایج مشارکت دارد. شرکت تحقیقات بازار این دلایل گفته می شود که تحقیقات کیفی بیشتر ذهنی است، شرکت تحقیقات بازار این معنی که نتایج شرکت تحقیقات بازار محقق وابسته است. محققان مختلف ممکن است بر اساس یک مصاحشرکت تحقیقات بازار شرکت تحقیقات بازار نتایج متفاوتی برسند. در مقابل، زمانی که یک پاسخگوی نظرسنجی نمره تعهد را در مقیاس کمی ارائه می‌کند، تصور می‌شود که این نمره عینی‌تر است، زیرا بدون توجه شرکت تحقیقات بازار اینکه چه محققی در تجزیه و تحلیل شرکت می‌کند، این عدد یکسان خواهد بود. تحقیقات کیفی شرکت تحقیقات بازار ندرت شامل نمونه هایی با صدها پاسخ دهنده می شود.

در عوض، تعداد انگشت شماری از مصرف کنندگان معمولا منبع داده های کیفی هستند. این امر در تحقیقات کشف محور کاملاً قابل قبول است. همه ایده ها هنوز باید قبل از پذیرش آزمایش شوند. آیا نمونه کوچکتر شرکت تحقیقات بازار این معنی است که تحقیقات کیفی ارزانتر از کمی است؟ شاید نه. اگرچه تعداد کمتری از پاسخ دهندگان باید مصاحشرکت تحقیقات بازار شوند، مشارکت بیشتر محقق در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها می تواند هزینه های تحقیقات کیفی را افزایش دهد. با توجه شرکت تحقیقات بازار رابطه نزدیک بین تحقیقات کیفی و طرح های اکتشافی، جای تعجب نیست که تحقیقات کیفی بیشتر در طرح های اکتشافی مورد استفاده قرار می گیرد.

نمونه‌های کوچک، روش‌های تفسیری که نیاز شرکت تحقیقات بازار قضاوت‌های ذهنی دارند، و قالب مصاحشرکت تحقیقات بازار بدون ساختار، همگی آزمون فرضیه‌های سنتی را با تحقیقات کیفی دشوار می‌کنند. بنابراین، این روش‌ها برای نتیجه‌گیری قطعی مانند نتایج حاصل از طرح‌های علّی شامل آزمایش‌ها مناسب نیستند. با این حال، این معایب برای استنتاج زمانی شرکت تحقیقات بازار مزیت تبدیل می‌شوند که هدف استخراج توضیحات بالقوه باشد زیرا محقق زمان بیشتری را با هر پاسخ‌دهنده می‌گذراند و شرکت تحقیقات بازار دلیل انعطاف‌پذیری رویه‌ها می‌تواند زمینه‌های بسیار بیشتری را کشف کند.

از نظر فلسفی، پژوهش را می توان اکتشافی یا تأییدی دانست. تحقیق تاییدی فرضیه ها را آزمایش می کند. نتایج این آزمون ها با پیشنهاد یک اقدام خاص شرکت تحقیقات بازار تصمیم گیری کمک می کند. از سوی دیگر، تحقیقات اکتشافی رویکرد متفاوتی دارد. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، تحقیقات اکتشافی ممکن است برای توسعه ایده هایی که منجر شرکت تحقیقات بازار فرضیه های تحقیق در وهله اول می شود، مورد نیاز باشد. بیشتر طرح‌های تحقیقاتی اکتشافی داده‌های کیفی تولید می‌کنند. این داده‌ها با اعداد مشخص نمی‌شوند و در عوض متنی، تصویری یا شفاهی هستند.

تمرکز پژوهش کیفی

بر روی اعداد نیست، بلکه بر داستان‌ها، تصاویر بصری، توصیف‌های معنادار، تفسیرها و سایر توصیف‌های بیانی است. . طرح‌های اکتشافی معمولاً داده‌های کمی تولید نمی‌کنند، که پدیده‌ها را با تخصیص اعداد شرکت تحقیقات بازار روشی منظم و معنادار نشان می‌دهند. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، یک محقق کمی ممکن است شرکت تحقیقات بازار دنبال اعدادی باشد که روندهای اقتصادی را نشان می دهد. این ممکن است شرکت تحقیقات بازار آزمون‌های فرضیه‌ای منجر شود که اقتصاد چقدر بر مصرف فیلم تأثیر می‌گذارد. یک محقق اکتشافی شرکت تحقیقات بازار احتمال زیاد رویکردی کیفی را اتخاذ می‌کند که ممکن است شامل تلاش برای ایجاد درک عمیق‌تر از تأثیر خانواده‌ها با تغییر زمان‌های اقتصادی و اینکه چرا مردمی که از نظر اقتصادی رنج می‌برند منابع کمیاب را صرف مصرف فیلم می‌کنند، باشد.

این ممکن است منجر شرکت تحقیقات بازار ایجاد یک فرضیه شود، اما نمی تواند یک فرضیه را آزمایش کند. برخی از انواع مطالعات کیفی را می توان خیلی سریع انجام داد. بقیه خیلی طول میکشه شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، یک تجزیه و تحلیل گروه متمرکز منفرد که شامل نیروی فروش یک شرکت بزرگ بطری‌سازی می‌شود، احتمالاً می‌تواند در عرض چند روز انجام و تفسیر شود. این نتایج سریع‌تر از اکثر طرح‌های توصیفی یا علی ارائه می‌دهد. با این حال، انواع دیگر تحقیقات کیفی، مانند مطالعه شرکت‌کننده- ناظر با هدف درک اسکیت‌برد، ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا تکمیل شود. یک رویکرد کیفی می‌تواند، اما لزوماً باعث صرفه‌جویی در زمان نمی‌شود. نسل ایده تحقیقات اکتشافی نقش بزرگی در توسعه محصول جدید، از جمله توسعه و غربالگری ایده های محصول جدید ایفا می کند.

تحقیقات اکتشافی شرکت تحقیقات بازار ویژه در تولید ایده و غربالگری با تولید ایده های متعدد و سپس محدود کردن انتخاب ها شرکت تحقیقات بازار تعداد کمی از گزینه ها مفید است. در این فرآیند، تحقیقات اکتشافی ممکن است نشان دهد که برخی از ایده های محصول جدید غیر قابل اجرا هستند. تحقیقات کیفی می‌تواند ایده‌هایی را برای محصولات جدید، کپی تبلیغاتی، ایده‌های تبلیغاتی و شرکت تحقیقات بازاربود محصول شرکت تحقیقات بازار طرق مختلف ایجاد کند. محققانی که از رویکردهای کیفی استفاده می‌کنند می‌توانند از مصرف‌کنندگان بخواهند که تجربیات محصول خود را با جزئیات زیاد توصیف کنند. این داده‌ها می‌توانند نیازهای مصرف‌کننده‌ای را که یک محصول واقعاً می‌تواند پاسخگو باشد، آشکار کند. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، ممکن است از یک مصرف کننده خواسته شود تجربیات غذای سگ خود را شرح دهد.

وقتی از مشتری پرسیده می‌شود که از غذای سگ چه می‌خواهد، احتمالاً پاسخ این خواهد بود: «چیزی که برای سگ خوب است». با این حال، هنگامی که مصرف کننده تشویق شرکت تحقیقات بازار ادامه کار شود، ممکن است یاد بگیریم که غذای سگ «بوی بدی در یخچال می دهد» و «برای تمیز کردن نامرتب است». بنابراین، مصاحشرکت تحقیقات بازار نشان می دهد که نیازهای مربوط شرکت تحقیقات بازار غذای سگ کاملاً متمرکز نیست. روی سگ فناوری نیز می تواند شرکت تحقیقات بازار این تلاش کمک کند. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، بازاریابان خودرو از مصرف‌کنندگان می‌خواهند که خودروهای رویایی خود را با استفاده از سیستم‌های طراحی رایانه‌ای مشاشرکت تحقیقات بازار آنچه توسط طراحان خودرو استفاده می‌شود، طراحی کنند. این تحقیقات اکتشافی ممکن است ایده هایی را ایجاد کند که هرگز شرکت تحقیقات بازار ذهن طراحان خود شرکت نمی رسید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *