ارائه نادرست اطلاعات در تحقیقات بازار

ناگفته نماند، اما نتایج تحقیقات نباید نادرست ارائه شود. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، این بدان معنی است که دقت آماری یک آزمون باید شرکت تحقیقات بازار طور دقیق بیان شود و معنای یافته ها نباید دست کم گرفته شود یا اغراق شود. هم محقق و هم مشتری در این تعهد شریک هستند. راه های زیادی وجود دارد که می توان نتایج تحقیقات را شرکت تحقیقات بازار روشی کمتر از کامل و صادقانه گزارش کرد. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، یک محقق ممکن است نتایجی را ارائه دهد که نشان دهنده رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش است.

با این حال، محقق همچنین ممکن است کشف کند که این رابطه زمانی از بین می‌رود که قیمت‌های رقبای اولیه در نظر گرفته شود. شرکت تحقیقات بازار عبارت دیگر، رابطه بین هزینه های تبلیغات و فروش توسط قیمت های رقبا جعلی ساخته می شود (شرکت تحقیقات بازار فصل 3 مراجعه کنید). بنابراین، گزارش یافته‌ای که حاکی از آن است که فروش می‌تواند با افزایش هزینه‌های تبلیغاتی افزایش یابد، بدون اشاره شرکت تحقیقات بازار ماهیت جعلی این یافته، حداقل می‌تواند سوال برانگیز باشد. صداقت در ارائه نتایج ارائه نادرست همچنین ممکن است در نحوه ارائه نتایج رخ دهد.

شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، نمودارهایی را می توان ایجاد کرد که تفاوت بسیار کوچک را بسیار بزرگ نشان می دهد. شرکت تحقیقات بازار همین ترتیب، می‌توان آن‌ها را تغییر داد تا تفاوت معناداری کوچک شرکت تحقیقات بازار نظر برسد. اثر را نشان می دهد. هر نمودار دقیقاً همان داده را ارائه می دهد. داده ها پاسخ مصرف کننده شرکت تحقیقات بازار رتشرکت تحقیقات بازار بندی کیفیت خدمات و رتشرکت تحقیقات بازار بندی رضایت را نشان می دهد. هم کیفیت و هم رضایت در یک مقیاس 5 درجه ای کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم جمع آوری می شوند. در قاب A، شرکت تحقیقات بازار نظر می رسد نمودار تفاوت های معنی داری را بین مردان و زنان نشان می دهد، شرکت تحقیقات بازار ویژه برای رتشرکت تحقیقات بازار بندی کیفیت خدمات. با این حال، توجه داشته باشید که محدوده مقیاس از 4 تا 5 نشان داده شده است.

در فریم B، محقق همان داده ها را ارائه می دهد اما محدوده مقیاس کامل (1 تا 5) را نشان می دهد. در حال حاضر، تفاوت ها شرکت تحقیقات بازار عنوان بی اهمیت گزارش شده است. تمام نمودارها و شکل ها باید شرکت تحقیقات بازار طور کامل بازتابی از محدوده مربوط شرکت تحقیقات بازار مقادیر گزارش شده توسط پاسخ دهندگان باشد. اگر محدوده مقیاس از 1 تا 5 باشد، نمودار باید محدوده 1 تا 5 را منعکس کند، مگر اینکه مقداری وجود داشته باشد که شرکت تحقیقات بازار سادگی توسط پاسخ دهندگان استفاده نشود. اگر هیچ یا تعداد بسیار کمی از پاسخ دهندگان نمره 1 را برای کیفیت خدمات یا رتشرکت تحقیقات بازار رضایت خود گزارش نکرده بودند، ممکن است مناسب باشد که محدوده را بین 2 تا 5 نشان دهیم. با این حال، اگر شکی وجود داشته باشد، محقق باید محدوده مقیاس کامل را نشان دهد. . آئین نامه اخلاق بازاریابی انجمن بازاریابی آمریکا بیان می کند که «کاربر تحقیق نباید آگاهانه نتایج حاصل از یک پروژه تحقیقاتی یا خدماتی را منتشر کند که با داده ها ناسازگار باشد یا توسط داده ها تضمین نشده باشد».

یک نمونه چشمگیر از نقض این اصل در تبلیغات یک مطالعه سیگاری رخ داد. این آگهی دو برند را با هم مقایسه کرده و بیان می‌کند که «از بین کسانی که ترجیح می‌دهند، بیش از 65 درصد برند تبلیغ‌شده را شرکت تحقیقات بازار یک برند رقیب ترجیح می‌دهند». بخش گمراه کننده این نتیجه گزارش شده این بود که اکثر پاسخ دهندگان ترجیحی را بیان نکردند. آنها نشان دادند که طعم هر دو برند تقریباً یکسان است. بنابراین، تنها درصد بسیار کمی از کسانی که مورد مطالعه قرار گرفتند در واقع ترجیح دادند و نتایج تا حدی گمراه کننده بود. چنین سایه‌زنی نتایج، تعهد شرکت تحقیقات بازار گزارش یافته‌های دقیق را نقض می‌کند.

صداقت در گزارش خطاها شرکت تحقیقات بازار همین ترتیب، هرگونه خطای عمده ای که در طول مطالعه رخ داده است، نباید از مدیریت یا اسپانسر مخفی بماند. پنهان کردن خطاها یا تغییرات از رویه های مناسب منجر شرکت تحقیقات بازار تحریف یا سایه زدن نتایج می شود. شرکت تحقیقات بازار طور مشاشرکت تحقیقات بازار، هر طرح تحقیقی محدودیت هایی را ارائه می دهد. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، اندازه نمونه ممکن است کوچکتر از ایده آل باشد.

تحقیق شرکت تحقیقات بازار

محقق باید در گزارش و ارائه تحقیق شرکت تحقیقات بازار محدودیت های کلیدی اشاره کند. شرکت تحقیقات بازار این ترتیب، هر عاملی که یافته ها را واجد شرایط می کند، قابل درک است. تصمیم گیرنده قبل از تصمیم گیری در مورد هر اقدام خطرناکی شرکت تحقیقات بازار این اطلاعات نیاز دارد.

محرمانه بودن محرمانگی از راه های مختلفی وارد عمل می شود. محقق باید از هرگونه توافقنامه محرمانه با شرکت کنندگان در تحقیق پیروی کند. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، محققی که یک توصیفی را انجام می دهد

نظرسنجی پژوهشی ممکن است آدرس ایمیل هر شرکت کننده را در طول انجام تحقیق شناسایی کرده باشد. پس از مشاهده نتایج، مشتری ممکن است آدرس های پست الکترونیکی را شرکت تحقیقات بازار عنوان یک لیست چشم انداز منطقی بخواهد. با این حال، تا زمانی که محقق از محرمانه بودن هر یک از شرکت‌کنندگان اطمینان داشته باشد، آدرس‌های ایمیل از نظر اخلاقی نمی‌تواند در اختیار شرکت قرار گیرد.

تعهد شرکت تحقیقات بازار

در واقع، تعهد شرکت تحقیقات بازار رازداری همچنین شرکت تحقیقات بازار ایجاد اعتماد در میان پاسخ دهندگان نظرسنجی کمک می کند محقق بازاریابی اغلب موظف است از محرمانه بودن حامی تحقیق محافظت کند. در واقع، مشتریان تجاری، محرمانگی محققان بازاریابی را بیش از هر ویژگی دیگری از یک شرکت تحقیقاتی ارزش می‌دهند. پژوهشگران باید شرکت تحقیقات بازار همه قول‌های ضمنی و بیان شده درباره محرمانگی احترام بگذارند، خواه شرکت تحقیقات بازار شرکت‌کنندگان پژوهشی یا مشتری پژوهشی داده شود. این ما را شرکت تحقیقات بازار موضوع تضاد منافع می رساند که باید از آن اجتناب کرد، اما انجام این کار همیشه آنقدرها هم که شرکت تحقیقات بازار نظر می رسد آسان نیست.

  • موافقت با انجام تحقیقات برای سامسونگ و استفاده از برخی نتایج حاصل از مطالعه اپل برای تهیه گزارش و توصیه برای سامسونگ
  • موافقت با فروش مفهوم جدید شرکت تحقیقات بازار سامسونگ بدون انجام تحقیقات اضافی. شرکت تحقیقات بازار عبارت دیگر، اسرار شرکت اپل را در اختیار سامسونگ قرار دهید
  • اجرای یک پروژه کاملاً جدید برای سامسونگ بدون افشای هیچ یک از نتایج یا ایده های مطالعه اپل
  • رد کردن شانس انجام مطالعه بدون افشای هیچ اطلاعاتی در مورد اپل شرکت تحقیقات بازار سامسونگ

شرکت تحقیقات بازارترین انتخاب کدام است؟ بدیهی است که هر دو گزینه اول اصل حفظ محرمانه بودن مشتری را نقض می کند. بنابراین، هر دو غیراخلاقی هستند. انتخاب سوم، انجام یک مطالعه کاملاً جدید، ممکن است یک گزینه باشد. با این حال، ممکن است انجام کل پروژه تقریباً غیرممکن باشد، گویی مطالعه اپل هرگز انجام نشده است. حتی با شرکت تحقیقات بازارترین نیت، محقق ممکن است ناخواسته محرمانه بودن اپل را نقض کند.

انتخاب آخر از نظر اخلاقی شرکت تحقیقات بازارترین گزینه است. از هرگونه تضاد منافع احتمالی جلوگیری می کند. شرکت تحقیقات بازار عبارت دیگر، اقداماتی که شرکت تحقیقات بازار شرکت تحقیقات بازارترین وجه شرکت تحقیقات بازار یک مشتری، سامسونگ خدمت می کند، برای مشتری دیگر، اپل مضر خواهد بود. شرکت تحقیقات بازار طور کلی، شرکت تحقیقات بازارتر است از کار برای دو رقیب مستقیم خودداری کنید.

این زمان خوبی برای بازدید مجدد از فصل آغازین خواهد بود. آیا این موقعیت محقق را با تضاد منافع احتمالی مواجه می کند؟ چگونه می توان با آنها برخورد کرد؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *