تحقیقات بازار چیست؟

منظور از تحقیقات بازار هرگونه اقدام یا فعالیت مرتبط با گردآوری اطلاعات درباره‌ی نیازها و ترجیحات بازار است. این مطالعات بر هر جنبه‌ای از کسب و کار نظیر برند ... ادامه مطلب