انواع شرکت تحقیقات بازار

تحقیقات علی اگر تصمیم گیرنده بداند که چه چیزی باعث نتایج مهمی مانند فروش و رضایت کارکنان می شود، آنگاه می تواند تصمیمات قاطع را شرکت تحقیقات بازار شیوه ای مثبت شکل دهد. استنتاج های علی بسیار قدرتمند هستند زیرا منجر شرکت تحقیقات بازار کنترل بیشتر می شوند. تحقیقات علّی امکان استنتاج علی را فراهم می کند. شرکت تحقیقات بازار این معنا که تحقیقات علّی شرکت تحقیقات بازار دنبال شناسایی روابط علت و معلولی است تا نشان دهد که یک رویداد واقعاً باعث وقوع دیگری می شود. باران باعث خیس شدن چمن می شود. باران علت و علف خیس معلول است. تحقیقات اکتشافی و/یا توصیفی معمولاً مقدم بر تحقیقات علی است. در مطالعات علی، محققان معمولاً درک خوبی از پدیده های مورد مطالعه دارند. شرکت تحقیقات بازار همین دلیل، پژوهش می‌تواند پیش‌بینی دقیقی در مورد روابط علت و معلولی انجام دهد. اگرچه آگاهی بیشتر از موقعیت چیز خوبی است، اما بدون هزینه نیست. اجرای طرح‌های تحقیقات علی می‌تواند زمان زیادی طول بکشد. همچنین، آنها اغلب شامل طرح های پیچیده ای هستند که می توانند بسیار گران باشند. بنابراین، حتی اگر مدیران اغلب می‌خواهند این اطمینان حاصل شود که استنتاج‌های علّی می‌توانند شرکت تحقیقات بازار ارمغان بیاورند، اما همیشه مایل نیستند زمان و هزینه‌ای را که برای شرکت تحقیقات بازار دست آوردن آنها صرف می‌شود، صرف کنند.

تحقیقات بازاریابی

 علت در حالت ایده‌آل، مدیران می‌خواهند بدانند که چگونه تغییر در یک رویداد (مثلاً استفاده از لوگوی محصول جدید) رویداد مورد علاقه دیگری مانند فروش را تغییر می‌دهد. تحقیقات علّی تلاش می کند تا ثابت کند که وقتی یک کار را انجام می دهیم، چیز دیگری نیز شرکت تحقیقات بازار دنبال خواهد داشت. استنتاج علی دقیقاً چنین نتیجه ای است. در حالی که ما همیشه از اصطلاح “علت” در زبان روزمره استفاده می کنیم، تعیین علمی چیزی شرکت تحقیقات بازار عنوان علت چندان آسان نیست و حتی محققان گاهی اوقات علیت را با همبستگی اشتباه می گیرند. استنتاج علی تنها زمانی قابل پشتیبانی است که شواهد علّی بسیار خاصی وجود داشته باشد. سه شواهد علّی مهم هستند 1. توالی زمانی 2. واریانس همزمان 3. انجمن غیر شمسی دنباله زمانی توالی زمانی شرکت تحقیقات بازار ترتیب زمانی رویدادها می پردازد. شرکت تحقیقات بازار عبارت دیگر، داشتن ترتیب علّی مناسب رویدادها یا توالی زمانی، یکی از معیارهای علیت است. علت باید قبل از معلول رخ دهد. اگر افت فروش قبل از آمدن سرآشپز جدید اتفاق افتاده باشد، برای یک مدیر رستوران دشوار است که کاهش فروش را شرکت تحقیقات بازار گردن سرآشپز جدید بیاندازد. اگر تبلیغات باعث فروش شود، تبلیغات باید قبل از تغییر در فروش ظاهر شود. تنوع همزمان تغییرات همزمان زمانی اتفاق می‌افتد که دو رویداد «کوواری» می‌کنند، شرکت تحقیقات بازار این معنی که شرکت تحقیقات بازار طور سیستماتیک متفاوت هستند. در اصطلاح علّی، تنوع همزمان شرکت تحقیقات بازار این معنی است که وقتی تغییری در علت رخ می دهد، تغییری در نتیجه نیز مشاهده می شود. همبستگی، که در فصل بعدی شرکت تحقیقات بازار آن می پردازیم، اغلب برای نشان دادن تغییرات همزمان استفاده می شود. وقتی هیچ گونه تغییر سیستماتیک بین متغیرها وجود نداشته باشد، علیت نمی تواند وجود داشته باشد. برای مثال، اگر یک فروشگاه خرده‌فروشی هرگز خط‌مشی مرخصی کارکنان خود را تغییر ندهد، سیاست تعطیلات احتمالاً نمی‌تواند مسئول تغییر در رضایت مشتری باشد. هیچ ارتباطی بین این دو رویداد وجود ندارد. از طرف دیگر، اگر دو رویداد با هم متفاوت باشند، یک رویداد ممکن است باعث دیگری شود. اگر دانشگاهی تعداد ارائه‌های دوره MBA آنلاین خود را افزایش دهد و با کاهش ثبت‌نام در دوره‌های سنتی MBA کلاسی خود مواجه شود، ممکن است دوره‌های آنلاین ارائه شده باعث کاهش شود. اما، تنوع سیستماتیک شرکت تحقیقات بازار تنهایی آن را تضمین نمی کند. انجمن غیر شمسی ارتباط غیر قیافی شرکت تحقیقات بازار این معنی است که هر گونه تغییرات کمکی بین یک علت و یک معلول در واقع شرکت تحقیقات بازار علت علت است و نه صرفاً شرکت تحقیقات بازار دلیل متغیرهای دیگر. تداعی جعلی آن چیزی است که درست نیست. غالباً با وجود دو شرط دیگر، نمی توان استنتاج علّی انجام داد، زیرا هم علت و هم معلول، علت مشترکی دارند. یعنی هر دو ممکن است تحت تأثیر یک متغیر سوم باشند. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، یک کارگر شهری متوجه روند هشدار دهنده ای می شود. در روزهایی که تعداد زیادی بستنی در ساحل ویرجینیا فروخته می شود، افراد بیشتری غرق می شوند. بنابراین، هنگامی که فروش بستنی افزایش می یابد، غرق شدن نیز افزایش می یابد. آیا شهر باید تصمیم شرکت تحقیقات بازار ممنوعیت بستنی بگیرد؟ این امر احمقانه خواهد بود زیرا تغییرات همزمان مشاهده شده !

فرآیند تحقیق با اهداف تحقیق آغاز می شود. اهداف تحقیق، اهدافی هستند که با انجام تحقیق شرکت تحقیقات بازار دست می آیند. در مشاوره، اصطلاح قابل تحویل اغلب برای توصیف اهداف شرکت تحقیقات بازار مشتری تحقیق استفاده می شود. پیدایش اهداف تحقیق در نوع موقعیت تصمیم گیری است. اهداف ممکن است شامل کاوش برخی محصولات جدید در یک بازار جدید باشد. از طرف دیگر، آنها ممکن است شامل آزمایش تأثیر برخی تغییر سیاست ها بر کیفیت خدمات باشند. انواع مختلف اهداف منجر شرکت تحقیقات بازار انواع مختلفی از طرح های تحقیقاتی می شود. در تحقیقات کاربردی یا بازار، تا زمانی که درک درستی از وضعیت تصمیم گیری وجود نداشته باشد، نمی توان اهداف را فهرست کرد. این درک باید بین تصمیم گیرنده واقعی و محقق اصلی شرکت تحقیقات بازار اشتراک گذاشته شود. ما اغلب این درک را شرکت تحقیقات بازار عنوان یک بیان مشکل توصیف می کنیم. در استفاده عمومی، کلمه مشکل نشان می‌دهد که مشکلی پیش آمده است. این همیشه قبل از شروع تحقیقات صادق نیست. در واقع، هدف تحقیق ممکن است شرکت تحقیقات بازار سادگی روشن کردن یک موقعیت، تعریف یک فرصت، یا نظارت و ارزیابی عملیات جاری باشد. اهداف تحقیق را نمی توان توسعه داد مگر اینکه مدیران و محققان در مورد “مشکل” واقعی کسب و کار که توسط تحقیق مورد توجه قرار می گیرد توافق کنند. بنابراین، آنها تصمیم گرفتند این مشکل را از طریق یک سری مصاحشرکت تحقیقات بازار و از طریق سندی شرکت تحقیقات بازار نام پروپوزال تحقیق “کشف” کنند. لازم شرکت تحقیقات بازار ذکر است که این فرآیند بیشتر شرکت تحقیقات بازار سمت کشف است تا تأیید. ممکن است مدیران و محققان شرکت تحقیقات بازار طور یکسان درک روشنی از وضعیت در ابتدای فرآیند تحقیق نداشته باشند. مدیران ممکن است فقط بتوانند علائمی را فهرست کنند که می تواند نشان دهنده یک مشکل باشد. فروش ممکن است در حال کاهش باشد، اما مدیریت ممکن است ماهیت دقیق مشکل را نداند. آنچه قرار است مورد بررسی قرار گیرد هنوز شرکت تحقیقات بازار طور مشخص شناسایی نشده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *