مسائل اخلاقی در تحقیقات بازاریابی

مانند تمام تعاملات انسانی، مسائل اخلاقی در تحقیقات بازاریابی وجود دارد. این کتاب مسائل اخلاقی مختلفی را در مورد معاملات تجاری منصفانه، تکنیک های تحقیق مناسب و استفاده مناسب از نتایج تحقیقات در فصل های دیگر مورد توجه قرار می دهد. ادامه این فصل مسائل اخلاقی را با تاکید بر نگرانی های اجتماعی و مدیریتی معرفی می کند.

سؤالات اخلاقی سؤالات فلسفی هستند. چندین نظریه فلسفی وجود دارد که شرکت تحقیقات بازار چگونگی توسعه یک فلسفه اخلاقی و اینکه چگونه رفتار تحت تأثیر اخلاقیات قرار می گیرد، می پردازد. اینها شامل نظریه‌هایی درباره رشد اخلاقی شناختی، مبانی نیات رفتاری اخلاقی، و ارزش‌های اخلاقی متضاد می‌شوند.4 در حالی که اخلاق تا حدودی مبحثی مشرکت تحقیقات بازارم باقی می‌ماند، آنچه واضح است این است که همه افراد درگیر در تجارت، یا در واقع درگیر هیچ رفتار انسانی نیستند.

با همان استانداردها یا جهت گیری های اخلاقی پای میز می آید.5 اخلاق بازاریابی کاربرد اخلاقیات در رفتار تجاری مرتبط با محیط مبادله است. شرکت تحقیقات بازار طور کلی، اخلاق خوب با مفهوم «درست» مطابقت دارد و فقدان اخلاق با مفهوم «اشتباه» مطابقت دارد. رفتار بسیار اخلاقی را می‌توان منصفانه، عادلانه و قابل قبول توصیف کرد. ارزش‌های اخلاقی را می‌توان شرکت تحقیقات بازار شدت تحت تأثیر معیارهای اخلاقی فرد قرار داد. معیارهای اخلاقی اصولی هستند که منعکس کننده باورها در مورد اینکه چه چیزی اخلاقی است و چه چیزی غیراخلاقی است. ساده تر، آنها را می توان شرکت تحقیقات بازار عنوان قوانینی در نظر گرفت که درست را از نادرست تشخیص می دهد.

قانون طلایی، «با دیگران همان کاری را بکنید که دوست دارید با شما انجام دهند»، یکی از این اصول اخلاقی است. معضل اخلاقی صرفاً شرکت تحقیقات بازار موقعیتی اشاره دارد که در آن فرد از میان اقدامات جایگزین، که هر یک پیامدهای اخلاقی متفاوتی دارند، انتخاب می کند. هر فردی یک فلسفه یا طرز تفکری را ایجاد می کند که برای حل معضلاتی که با آن مواجه است شرکت تحقیقات بازار کار می رود. بسیاری از مردم هنگام مواجهه با یک معضل اخلاقی از معیارهای اخلاقی برای هدایت اعمال خود استفاده می کنند. برخی دیگر یک جهت گیری اخلاقی را انطباق می دهند که اصول مطلق را رد می کند. اخلاق آنها بیشتر مبتنی بر مقبولیت اجتماعی یا فرهنگی رفتار است. اگر با هنجارهای اجتماعی یا فرهنگی مطابقت داشته باشد، اخلاقی است

شرکت تحقیقات بازار

  • نسبیت نسبی گرایی اصطلاحی است که نشان دهنده میزان رد معیارهای اخلاقی شرکت تحقیقات بازار نفع مقبولیت عملی است. این طرز تفکر اصول مطلق را شرکت تحقیقات بازار نفع ارزیابی موقعیت محور رد می کند. بنابراین، عملی که در یک موقعیت اخلاقی ارزیابی می شود، می تواند در موقعیت دیگر غیراخلاقی تلقی شود
  • ایده آلیسم در مقابل، ایده آلیسم اصطلاحی است که نشان دهنده درجه ای است که فرد اخلاق خود را بر اساس معیارهای اخلاقی قرار می دهد. کسی که یک ایده آلیست اخلاقی است سعی می کند اصول اخلاقی مانند قانون طلایی را در همه معضلات اخلاقی شرکت تحقیقات بازار کار گیرد. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، دانش آموزی ممکن است هنگام شرکت در آزمون با یک دوراهی اخلاقی مواجه شود.
  • دانش آموز دیگری ممکن است ترتیبی دهد که پاسخ های چند گزینه ای شرکت تحقیقات بازار یک آزمون را از طریق پیام های متنی الکترونیکی مبادله کند. این یک معضل اخلاقی را نشان می‌دهد، زیرا روش‌های جایگزینی برای عمل وجود دارد که هر کدام پیامدهای اخلاقی متفاوتی دارند. یک ایده آلیست اخلاقی ممکن است قاعده ای را اعمال کند که تقلب همیشه اشتباه است و بنابراین احتمال شرکت در این رفتار وجود ندارد. یک نسبیت‌گرای اخلاقی ممکن است در عوض استدلال کند که این رفتار قابل قبول است زیرا بسیاری از دانش‌آموزان دیگر نیز همین کار را خواهند کرد.
  • شرکت تحقیقات بازار عبارت دیگر، اتفاق نظر بر این است که این نوع تقلب قابل قبول است، بنابراین این دانش آموز احتمالاً پیش می رود و در این رفتار شرکت می کند. محققان بازاریابی، مدیران بازاریابی و حتی مصرف کنندگان عملاً هر روز با معضلات اخلاقی مواجه می شوند. بخش‌های زیر چگونگی وقوع این امر را توضیح می‌دهند. حقوق و تعهدات عمومی طرف های ذینفع هرکسی که در تحقیقات بازاریابی مشارکت دارد، ممکن است با یک معضل اخلاقی روبرو شود. برای این بحث، می‌توانیم افراد درگیر در تحقیق را شرکت تحقیقات بازار سه بخش تقسیم کنیم
  • . افرادی که در واقع تحقیق را انجام می دهند، که می توان آنها را “انجام دهنده” نیز در نظر گرفت. مشتری تحقیق، حامی مالی یا تیم مدیریتی که درخواست تحقیق می کند، که می توان آنها را شرکت تحقیقات بازار عنوان «کاربران» تحقیقات بازاریابی در نظر گرفت. شرکت کنندگان در تحقیق، شرکت تحقیقات بازار معنای پاسخ دهندگان یا افراد واقعی تحقیق هر یک از طرفین حقوق و تعهدات خاصی در قبال طرفین دیگر دارند.

اکثر تحقیقات بازاریابی با رضایت شرکت کننده در تحقیق انجام می شود. شرکت تحقیقات بازار عبارت دیگر مشارکت فعال است. تحقیقات پیمایشی سنتی مستلزم آن است که یک پاسخ دهنده داوطلبانه شرکت تحقیقات بازار سؤالات شرکت تحقیقات بازار یک روش یا روش دیگر پاسخ دهد. این ممکن است شامل پاسخ دادن شرکت تحقیقات بازار سوالات از طریق تلفن، پاسخ شرکت تحقیقات بازار یک درخواست ایمیل، یا حتی ارسال یک پرسشنامه تکمیل شده از طریق پست معمولی باشد. در این موارد، رضایت آگاهانه شرکت تحقیقات بازار این معناست که فرد می‌فهمد محقق چه می‌خواهد انجام دهد .

با مطالعه پژوهشی موافقت می‌کند. در موارد دیگر، شرکت کنندگان در تحقیق ممکن است از اینکه شرکت تحقیقات بازار نحوی تحت نظارت هستند آگاه نباشند. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، یک شرکت تحقیقاتی ممکن است خریدهای فروشگاه های بزرگ را از طریق یک اسکنر الکترونیکی نظارت کند. اطلاعات ممکن است شرکت تحقیقات بازار درک نحوه واکنش مشتریان شرکت تحقیقات بازار تبلیغات کمک کند. با این حال، هیچ رضایتی ارائه نمی شود زیرا شرکت کننده منفعلانه شرکت می کند. مسئولیت های اخلاقی بسته شرکت تحقیقات بازار فعال یا غیرفعال بودن مشارکت متفاوت است.

زمانی که فردی با میل شرکت تحقیقات بازار مشارکت فعال رضایت می دهد، عموماً انتظار می رود که پاسخ های صادقانه ای ارائه دهد. همکاری صادقانه تعهد اصلی شرکت کننده در پژوهش است. در ازای راستگویی، موضوع حق انتظار محرمانه بودن را دارد. محرمانه بودن شرکت تحقیقات بازار این معنی است که اطلاعات درگیر در تحقیق با دیگران شرکت تحقیقات بازار اشتراک گذاشته نخواهد شد. هنگامی که پاسخ دهنده واقعاً معتقد است که محرمانگی حفظ خواهد شد، آنگاه پاسخ صادقانه حتی در مورد موضوعات بالقوه حساس بسیار آسان تر می شود. شرکت تحقیقات بازار همین ترتیب، محقق و حامی تحقیق نیز ممکن است انتظار داشته باشند که پاسخ دهنده محرمانه خود را حفظ کند.

شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، اگر تحقیق شامل یک محصول غذایی جدید از Nabisco باشد، ممکن است از ترس اینکه ایده شرکت تحقیقات بازار دست رقبا بیفتد، پاسخ دهنده نخواهند درباره این ایده صحبت کند. بنابراین، محرمانگی ابزاری برای کمک شرکت تحقیقات بازار اطمینان از پاسخ های صادقانه است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *