تکنیک های تحقیق پروجکتیو در شرکت تحقیقات بازار

TAT نشان دهنده یک تکنیک تحقیق تصویری است. تکنیک فرافکنی ابزاری غیرمستقیم برای پرسش است که پاسخ دهندگان را قادر می‌سازد تا باورها و احساسات خود را شرکت تحقیقات بازار شخص ثالث، یک شی بی‌جان یا یک موقعیت کاری نشان دهند. تکنیک‌های فرافکنی معمولاً پاسخ‌دهندگان را تشویق می‌کنند تا موقعیتی را با کلمات خودشان و با اندک تشویق مصاحشرکت تحقیقات بازار‌کننده توصیف کنند. از افراد انتظار می رود که موقعیت را در چارچوب تجارب، نگرش ها و شخصیت خود تفسیر کنند و نظرات و احساساتی را که ممکن است از دیگران و احتمالاً خودشان پنهان است، ابراز کنند. تمام تکنیک های فرافکنی شرکت تحقیقات بازار ویژه در مطالعه مسائل حساس مفید هستند.

داستانی قدیمی در مورد اینکه از مردی می پرسند چرا یک مرسدس بنز خریده است. هنگامی که مستقیماً از او پرسیده شد که چرا یک مرسدس بنز خریده است، او پاسخ می دهد که این خودرو ارزش خود را حفظ می کند و ارزش چندانی ندارد، مسافت پیموده شده بنزین شرکت تحقیقات بازارتر از آنچه شما انتظار دارید دریافت می کند، یا اینکه سواری راحت دارد. اگر از همان شخص بپرسید که چرا همسایه ای مرسدس بنز را خریده است، ممکن است پاسخ دهد: «اوه، آن جویای موقعیت!» این داستان نشان می دهد که افراد ممکن است شرکت تحقیقات بازار احتمال زیاد شرکت تحقیقات بازار سؤالات مبدل (آگاهانه یا ناخودآگاه) پاسخ های واقعی بدهند. تکنیک فرافکنی راهی برای پنهان کردن افرادی که توصیف می شوند فراهم می کند.

تهیه طرح کلی گروه تمرکز

پژوهشگران گروه کانونی از راهنمای بحث برای کمک شرکت تحقیقات بازار کنترل مصاحشرکت تحقیقات بازار و هدایت بحث شرکت تحقیقات بازار حوزه‌های محصول استفاده می‌کنند. راهنمای بحث شامل نظرات مقدماتی کتبی است که گروه را در مورد هدف و قوانین گروه متمرکز مطلع می‌کند و سپس موضوعات یا سؤالاتی را که باید در جلسه گروه مطرح شود، بیان می‌کند. . بنابراین، راهنمای بحث شرکت تحقیقات بازار عنوان طرح کلی گروه تمرکز عمل می کند. برخی از راهنماهای بحث فقط چند عبارت در کل سند خواهند داشت. دیگران ممکن است جزئیات بیشتری داشته باشند. میزان محتوا بستگی شرکت تحقیقات بازار ماهیت و تجرشرکت تحقیقات بازار محقق و پیچیدگی موضوع دارد.

یک محقق بازاریابی که یک مصاحبه شرکت تحقیقات بازار گروهی متمرکز برای یک مرکز سرطان انجام می‌دهد، هنگام تهیه راهنمای مصاحشرکت تحقیقات بازار و انجام مصاحشرکت تحقیقات بازار، اهداف زیر را در نظر داشت:

  • سوال اول بسیار کلی بود و از پاسخ دهندگان می پرسید که احساسات خود را در مورد قرار گرفتن در زیر نور خورشید شرح دهند. این سوال آغازین با هدف برانگیختن طیف گسترده ای از دیدگاه ها در داخل گروه بود. برخی افراد ممکن است قرار گرفتن در زیر نور خورشید را یک عمل سالم بدانند، در حالی که برخی دیگر خورشید را کشنده می دانند. امید این است که با افشای طیف کامل نظرات، پاسخ دهندگان انگیزه پیدا کنند تا موقعیت خود را شرکت تحقیقات بازار طور کامل توضیح دهند. این تنها سوالی بود که شرکت تحقیقات بازار طور خاص از هر پاسخ دهنده پرسیده شد. هر پاسخگو باید قبل از شروع بحث آزاد پاسخی می داد. شرکت تحقیقات بازار این ترتیب، افراد محیطی غیر تهدیدآمیز را تجرشرکت تحقیقات بازار می کنند که نظر آزادانه و کامل آنها را تشویق می کند. یک سوال کلی که شرکت تحقیقات بازار دنبال واکنش است شرکت تحقیقات بازار عنوان یک یخ شکن موثر عمل می کند.
  • سوال دوم این است که آیا شرکت کنندگان می توانند شرکت تحقیقات بازار دلیلی فکر کنند که باید در مورد قرار گرفتن در معرض نور خورشید شرکت تحقیقات بازار آنها هشدار داده شود. این سوال صرفاً برای معرفی ایده برچسب هشدار طراحی شده است.
  • سؤالات بعدی پرسیده شد و شرکت تحقیقات بازار طور فزاینده‌ای مشخص شد. ابتدا از آنها در مورد قالشرکت تحقیقات بازارای هشدار احتمالی که ممکن است مؤثر باشند سؤال شد. پاسخ دهندگان مجازند شرکت تحقیقات بازار هر قالب پیشنهادی هر پاسخ دهنده دیگری واکنش نشان دهند. پس از این بحث، مجری فرمت های خاصی را که پرسنل مرکز سرطان در ذهن دارند، معرفی خواهد کرد.
  • در نهایت، سؤال «پایین» پرسیده می‌شود: «چه قالبی می‌تواند افراد را شرکت تحقیقات بازار اقدامات حفاظتی ترغیب کند؟» پیگیری‌های بررسی هر نظر وجود دارد تا پاسخ دهنده نمی تواند شرکت تحقیقات بازار سادگی چیزی شبیه شرکت تحقیقات بازار “دومین” بگوید. همه گروه های کانونی با یک سوال فراگیر شرکت تحقیقات بازار پایان می رسند و هر نظری را که می خواهند شرکت تحقیقات بازار اسپانسر منتقل می کنند (که در این مورد تنها پس از آن فاش شد شرکت تحقیقات بازار عنوان سوال مطرح شد. مرکز سرطان مستقر در هیوستون).

محققانی که طرح کلی را برنامه ریزی کردند، اهداف خاصی را برای هر بخش از گروه تمرکز تعیین کردند. تلاش اولیه شکستن یخ و ایجاد رابطه در بین گروه بود. جریان منطقی جلسه گروه سپس از بحث کلی در مورد حمام آفتاب شرکت تحقیقات بازار بحث متمرکزتر در مورد انواع هشدارها در مورد خطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض نور خورشید منتقل شد.

شرکت تحقیقات بازار طور کلی، مراحل زیر باید برای اجرای یک راهنمای بحث گروه متمرکز موثر استفاده شود.

  1. 1. ابتدا باید خوشامدگویی و معرفی انجام شود. پاسخ دهندگان پس از معرفی خود احساس راحتی بیشتری می کنند.
  2. 2. مصاحشرکت تحقیقات بازار را با یک یخ شکن گسترده شروع کنید که جزئیات زیادی را در مورد مصاحشرکت تحقیقات بازار فاش نمی کند. گاهی اوقات، حتی ممکن است پاسخ‌دهندگان داستانی نوشته شده یا واکنش خود را شرکت تحقیقات بازار محرک‌هایی مانند عکس، فیلم، محصول یا تبلیغات ارائه دهند.
  3. 3. با ادامه مصاحشرکت تحقیقات بازار، سؤالات شرکت تحقیقات بازار طور فزاینده ای خاص تر می شوند. با این حال، مجری متوجه خواهد شد که یک مصاحشرکت تحقیقات بازار خوب، موضوعات خاص سؤال را قبل از پرسیدن پوشش می دهد. شرکت تحقیقات بازار طور طبیعی ظاهر می شود.
  4. 4. اگر هدف بسیار خاصی برای دستیابی وجود داشته باشد، مانند توضیح اینکه چرا پاسخ دهنده محصولی را می‌خرد یا نمی‌خرد، احتمالاً آن سؤال باید برای آخر ذخیره شود.
  5. یک بیانیه توجیهی باید شرکت تحقیقات بازار پاسخ دهندگان اهداف واقعی گروه متمرکز را ارائه دهد و شرکت تحقیقات بازار سؤالاتی که ممکن است داشته باشند پاسخ دهد.

گروه های کانونی مزایای زیادی دارند. عملاً مانند هر روش تحقیق دیگری، گروه کانونی نیز دارای محدودیت‌ها و معایبی است. مشکلات مربوط شرکت تحقیقات بازار گروه های کانونی شامل مواردی است که شرکت تحقیقات بازار شرح زیر بحث شده است.

اولاً، گروه های کانونی نیازمند تعدیل کنندگان عینی، حساس و مؤثر هستند. برای یک مدیر بسیار دشوار است که در مورد اکثر موضوعات کاملاً عینی بماند. در شرکت‌های تحقیقاتی بزرگ، ممکن است اطلاعات کافی برای انجام مصاحشرکت تحقیقات بازار شرکت تحقیقات بازار ناظم ارائه شود، نه بیشتر. مصاحشرکت تحقیقات بازار گروه متمرکز نباید فقط شرکت تحقیقات بازار نظر ناظم خلاصه شود. همچنین، بدون یک ناظم خوب، یک یا دو شرکت کننده ممکن است بر یک جلسه تسلط داشته باشند و نتایجی شرکت تحقیقات بازار دست آورند که واقعاً نظر یک یا دو نفر باشد، نه گروه. ناظم باید خیلی تلاش کند تا مطمئن شود که همه پاسخ دهندگان احساس راحتی می کنند که نظرات خود را ارائه دهند و حتی نظر یک پاسخ دهنده ترسو نیز مورد توجه قرار می گیرد. از طریق ترکیبی از مهارت‌های افراد خوب (که نمی‌توان آنها را آموزش داد)، آموزش (در تحقیقات کیفی) و تجرشرکت تحقیقات بازار مؤثر واقع می‌شوند.

دوم، برخی از مشکلات نمونه‌گیری منحصرشرکت تحقیقات بازار‌فرد در گروه‌های کانونی ایجاد می‌شود. محققان اغلب شرکت‌کنندگان گروه تمرکز را شرکت تحقیقات بازار این دلیل انتخاب می‌کنند که آنها سوابق و تجربیات مشاشرکت تحقیقات بازاری دارند یا شرکت تحقیقات بازار این دلیل که غربالگری نشان می‌دهد که شرکت‌کنندگان در مقایسه با مصرف‌کننده معمولی، صریح‌تر یا متشکل‌تر هستند. چنین شرکت‌کنندگانی ممکن است نماینده کل بازار هدف نباشند. بنابراین، نتایج گروه‌های متمرکز نماینده جمعیت بزرگ‌تری نیستند.

سوم، اگرچه در قالشرکت تحقیقات بازارای آنلاین که پاسخ‌دهندگان می‌توانند ناشناس باقی بمانند، مشکل چندانی وجود ندارد، گروه‌های کانونی رو در رو سنتی ممکن است برای بحث در مورد موضوعات حساس مفید نباشند. یک گروه متمرکز یک محیط اجتماعی است و معمولاً افرادی را درگیر می کند که آشنایی کمی با یکدیگر ندارند. بنابراین، بحث در مورد موضوعاتی که افراد معمولاً دوست ندارند در جمع صحبت کنند نیز ممکن است در یک گروه متمرکز دشوار باشد.

چهارم، گروه‌های کانونی هزینه قابل‌توجهی دارند، شرکت تحقیقات بازار‌ویژه زمانی که توسط فردی که در شرکت استخدام شده است و مایل شرکت تحقیقات بازار گروه تمرکز است، انجام نمی‌شوند. همانطور که پروژه‌های تحقیقاتی پیش می‌روند، رویکردهای گران‌تری وجود دارد، از جمله یک نظرسنجی پستی تمام‌عیار با استفاده از یک نمونه تصادفی ملی. انجام این کار ممکن است هزاران دلار و تجزیه و تحلیل و انتشار آن هزاران دلار هزینه داشته باشد. قیمت‌های گروه تمرکز در منطقه متفاوت است، اما شکل‌های زیر یک دستورالعمل تقریبی ارائه می‌دهند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *