تحقیقات بازار و جمع آوری اطلاعات

 مرحله جمع آوری داده ها پس از رسمیت یافتن طرح نمونه گیری آغاز می شود. جمع آوری داده ها فرآیند جمع آوری یا جمع آوری اطلاعات است. داده‌ها ممکن است توسط ناظران انسانی یا مصاحشرکت تحقیقات بازار‌گر جمع‌آوری شوند، یا ممکن است مانند داده‌های اسکنر توسط ماشین‌ها ثبت شوند. بدیهی است که بسیاری از تکنیک های تحقیق شامل روش های بسیاری برای جمع آوری داده ها می شود. نظرسنجی ها مستلزم مشارکت مستقیم پاسخ دهندگان تحقیق هستند. این ممکن است شامل پر کردن یک پرسشنامه یا تعامل با مصاحشرکت تحقیقات بازار کننده باشد. از این نظر، آنها مزاحم هستند. روش‌های بدون مزاحمت جمع‌آوری داده‌ها، روش‌هایی هستند که در آن‌ها برای جمع‌آوری داده‌ها، نیازی شرکت تحقیقات بازار ایجاد مزاحمت برای آزمودنی‌ها نیست. حتی ممکن است از این موضوع غافل باشند که اصلاً تحقیق در حال انجام است. برای مثال، شمارش ساده رانندگانی که از کنار یک مکان پیشنهادی حق رای دادن عبور می‌کنند، یکی از روش‌های جمع‌آوری داده است. شرکت تحقیقات بازار هر حال داده‌ها جمع‌آوری می‌شوند، مهم است که خطاها در فرآیند شرکت تحقیقات بازار حداقل برسد. شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، جمع آوری داده ها باید در تمام مناطق جغرافیایی یکسان باشد. اگر مصاحشرکت تحقیقات بازار‌کننده سؤالات را اشتباه بیان کند یا اظهارات پاسخ‌دهنده را شرکت تحقیقات بازار طور نادرست ثبت کند (نه کلمه شرکت تحقیقات بازار کلمه)، اشتباهات عمده‌ای در جمع‌آوری داده‌ها ایجاد می‌شود.

پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها

 ■ ویرایش و کدگذاری پس از تکمیل کار میدانی، داده ها باید شرکت تحقیقات بازار قالبی تبدیل شوند که شرکت تحقیقات بازار سوالات مدیر بازاریابی پاسخ دهد. این بخشی از مرحله پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها است. در اینجا، محتوای اطلاعاتی از داده های خام استخراج می شود. پردازش داده ها شرکت تحقیقات بازار طور کلی با ویرایش و کدگذاری داده ها آغاز می شود. ویرایش شامل بررسی فرم‌های جمع‌آوری داده‌ها از نظر حذف، خوانایی و سازگاری در طبقه‌بندی است. فرآیند ویرایش مشکلاتی مانند خطاهای مصاحشرکت تحقیقات بازار کننده (شرکت تحقیقات بازار عنوان مثال، پاسخی که در قسمت اشتباه یک پرسشنامه ثبت شده است) را قبل از انتقال داده ها شرکت تحقیقات بازار رایانه تصحیح می کند. قبل از جدول بندی داده ها، دسته بندی های معنی دار و نمادهای کاراکتر باید برای گروه هایی از پاسخ ها ایجاد شوند. قوانین تفسیر، دسته بندی، ضبط و انتقال داده ها شرکت تحقیقات بازار رسانه ذخیره سازی داده ها را کد می نامند.

این فرآیند کدگذاری، جدول بندی رایانه ای یا دستی را تسهیل می کند. اگر قرار است از تحلیل کامپیوتری استفاده شود، داده ها وارد کامپیوتر شده و تایید می شوند. مصاحشرکت تحقیقات بازار شرکت تحقیقات بازار کمک رایانه (آنلاین) نمونه ای از تأثیر تغییرات تکنولوژیکی بر فرآیند تحقیق است. مصاحشرکت تحقیقات بازار کنندگان تلفنی که در پایانه های رایانه نشسته اند، سؤالات نظرسنجی نمایش داده شده بر روی مانیتور را می خوانند. مصاحشرکت تحقیقات بازار کننده سوالات را می پرسد و سپس پاسخ های پاسخ دهندگان را تایپ می کند. بنابراین، پاسخ‌ها شرکت تحقیقات بازار طور همزمان جمع‌آوری و در رایانه پردازش می‌شوند و مراحل میانی را که می‌توانند باعث ایجاد خطا شوند، حذف می‌شوند

. ■ تجزیه و تحلیل داده ها تجزیه و تحلیل داده ها کاربرد استدلال برای درک داده های جمع آوری شده است. در ساده‌ترین شکل، تجزیه و تحلیل ممکن است شامل تعیین الگوهای ثابت و خلاصه کردن جزئیات مربوطه آشکار شده در تحقیق باشد. تکنیک تحلیلی مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه شرکت تحقیقات بازار نیازهای اطلاعاتی مدیریت، ویژگی های طرح تحقیق و ماهیت داده های جمع آوری شده تعیین می شود. تجزیه و تحلیل آماری ممکن است از نمایش یک توزیع بسامد ساده تا رویکردهای تحلیل چند متغیره پیچیده تر، مانند رگرسیون چندگانه متغیر باشد. در فصل های خدمات ما بعدی سه دسته کلی از تحلیل های آماری مورد بحث قرار خواهد گرفت: تحلیل تک متغیره، تحلیل دو متغیره و تحلیل چند متغیره.

نتیجه گیری و تهیه گزارش یکی از مهمترین کارهایی که محقق انجام می دهد، انتقال نتایج تحقیق است. این مرحله نهایی پروژه تحقیقاتی است، اما از کم اهمیت ترین آن فاصله دارد. مرحله نتیجه گیری و تهیه گزارش شامل تفسیر نتایج تحقیق، توصیف مفاهیم و نتیجه گیری مناسب برای تصمیم گیری های مدیریتی است. این نتیجه‌گیری‌ها باید نتایجی را که در پیشنهاد تحقیق وعده داده شده است، برآورده کنند. علاوه بر این، مهم است که محقق توانایی های متفاوت افراد را برای درک نتایج تحقیق در نظر بگیرد. گزارش نباید برای گروهی از دکترا شرکت تحقیقات بازار همان شکلی نوشته شود که برای گروهی از مدیران خطی نوشته می شود.

بسیاری از گزارش‌های تحقیقات کاربردی بازار، بیانیه‌های بیش از حد پیچیده جنشرکت تحقیقات بازار‌های فنی و روش‌های تحقیق پیچیده هستند. غالباً مدیریت علاقه ای شرکت تحقیقات بازار گزارش دقیق طرح تحقیق و یافته های آماری ندارد، بلکه فقط خلاصه ای از یافته ها را می خواهد. اگر یافته های تحقیق روی میز مدیر بازاریابی خوانده نشود، مطالعه بی فایده خواهد بود. اهمیت ارتباط موثر را نمی توان بیش از حد مورد تاکید قرار داد. تحقیق فقط شرکت تحقیقات بازار اندازه کاربردهای آن خوب است.

استراتژی برنامه تحقیقاتی بحث ما در مورد فرآیند تحقیقات بازاریابی با این فرض آغاز شد که محقق می خواهد داده ها را برای دستیابی شرکت تحقیقات بازار یک هدف بازاریابی خاص جمع آوری کند. زمانی که محقق تنها یک یا تعداد کمی از اهداف پژوهشی داشته باشد که در یک مطالعه شرکت تحقیقات بازار آن پرداخته شود، آن مطالعه شرکت تحقیقات بازار عنوان یک پروژه تحقیقاتی نامیده می شود. ما بر نیاز محقق شرکت تحقیقات بازار انتخاب تکنیک‌های خاص برای حل مشکلات تک بعدی، مانند شناسایی بخش‌های بازار، انتخاب شرکت تحقیقات بازارترین طرح بسته‌بندی، یا بازاریابی آزمایشی یک محصول جدید تأکید کرده‌ایم با این حال، اگر در مورد فعالیت آمیخته بازاریابی یک شرکت در یک دوره زمانی معین (مثل یک سال) فکر کنید، متوجه خواهید شد که تحقیقات بازاریابی یک فعالیت تک شات نیست، بلکه یک فرآیند مستمر است.

یک مطالعه تحقیقاتی اکتشافی ممکن است توسط یک نظرسنجی دنبال شود، یا یک محقق ممکن است یک پروژه تحقیقاتی خاص برای هر جنشرکت تحقیقات بازار از آمیخته بازاریابی انجام دهد. اگر محصول جدیدی در حال توسعه باشد، انواع مختلف تحقیقات ممکن است شامل مطالعات پتانسیل بازار برای شناسایی اندازه و ویژگی های بازار باشد. تست استفاده از محصول برای ثبت واکنش مصرف کنندگان شرکت تحقیقات بازار محصولات نمونه اولیه؛ تحقیقات نام تجاری و بسته بندی برای تعیین مفاهیم نمادین محصول؛ و تست بازاریابی محصول جدید. بنابراین، هنگامی که مطالعات مرتبط متعددی گرد هم می آیند تا شرکت تحقیقات بازار مسائل مربوط شرکت تحقیقات بازار یک شرکت واحد رسیدگی کنند، ما از آن شرکت تحقیقات بازار عنوان یک برنامه تحقیقاتی یاد می کنیم. از آنجایی که تحقیق یک فرآیند مستمر است، مدیریت باید تحقیقات بازاریابی را در سطح برنامه ریزی استراتژیک ببیند. استراتژی برنامه شرکت تحقیقات بازار برنامه کلی یک شرکت برای استفاده از تحقیقات بازاریابی اشاره دارد. این یک فعالیت برنامه ریزی است که مجموعه ای از پروژه های تحقیقاتی بازاریابی را در چارچوب برنامه بازاریابی شرکت قرار می دهد. استراتژی برنامه تحقیقات بازاریابی را می توان شرکت تحقیقات بازار یک بیمه نامه مدت دار تشبیه کرد. انجام تحقیقات بازاریابی ریسک را شرکت تحقیقات بازار حداقل می رساند و اطمینان را افزایش می دهد. هر پروژه تحقیقاتی را می توان شرکت تحقیقات بازار عنوان یک سری از بیمه نامه های مدت دار در نظر گرفت که کار مدیر بازاریابی را کمی ایمن تر می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *